Skip to main content

You are here

Algemene voorwaarden van het Suzuki onderhoudscontract - Suzuki Care

1. Definities

Tenzij het tegendeel duidelijk blijkt uit de context waarin zij voorkomen, zullen de volgende begrippen de volgende betekenis hebben in het kader van de Overeenkomst:

“Overeenkomst”: het Suzuki Onderhoudscontract/Suzuki Care, dewelke de Bestelbon en de Algemene

Voorwaarden omvat.

“Suzuki Care”: de door Klant gekozen formule van Suzuki Onderhoudscontract, dewelke enkel de diensten van onderhoud omvat, die voorgeschreven zijn door de constructeur

en aangeduid worden in het hoofdstuk “Inspectie & Onderhoud” van de Gebruikershandleiding.

“Bestelbon”: het document, enerzijds voor Suzuki ondertekend door de Suzuki Partner en anderzijds ondertekend door de Klant. In de bestelbon worden o.a. de persoonsgegevens van de

Klant, de gegevens van het Voertuig, het te betalen bedrag, de wijze van betaling, de gekozen

formule (Suzuki Maintenance Care dan wel Suzuki Full Care) en de contractsduur vermeld.

“Algemene Voorwaarden”: onderhavige Algemene Voorwaarden van het Suzuki Onderhoudscontract, voor Suzuki ondertekend door de Suzuki Partner alsook ondertekend door de Klant.

“Suzuki”: N.V. SUZUKI BELGIUM S.A., met maatschappelijke zetel te Satenrozen 8, 2550 Kontich, ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0421.846.763.

“Suzuki Partner”: een Suzuki Erkende Verdeler of Suzuki Erkende Hersteller, dewelke gerechtigd is om onderhoud- en herstellingswerken uit te voeren aan Suzuki Voertuigen.

“Klant”: de eigenaar van het Voertuig, zijnde de natuurlijke persoon of rechtspersoon aangeduid in de Bestelbon en dewelke vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs van het Voertuig.

“Voertuig”: het motorvoertuig of het elektrisch aangedreven voertuig van het merk Suzuki, aangeduid in de Bestelbon.

Onderhouds- en garantieboekje: boekje dat o.a. de onderhoudsfiches en de garantievoorwaarden bevat.

Gebruikershandleiding: document, waarin de voorschriften voor het Voertuig worden vermeld. De gebruikershandleiding bevat een overzicht van de door de constructeur voorgeschreven onderhoudsbeurten en de uit te voeren werken (zie het hoofdstuk “Inspectie en Onderhoud” van de Gebruikershandleiding).

2. Partijen bij de Overeenkomst

 

2.1 De Overeenkomst wordt gesloten tussen Suzuki en de Klant.

De Overeenkomst wordt voor Suzuki rechtsgeldig ondertekend door de Suzuki Partner en door de Klant.

2.2 Indien de Klant een rechtspersoon is, dient de natuurlijke persoon dewelke de Overeenkomst ondertekent voor de rechtspersoon, vooreerst een bewijs van volmacht en hoedanigheid aan de

Suzuki Partner voor te leggen.

3. Voorwaarden betreffende toetreding tot de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst kan slechts worden gesloten door de Klant indien de tijdsduur van drie maand na de levering van het Voertuig nog niet is bereikt of indien de kilometerstand van 15000 km nog niet is bereikt. (Uitgezonderd SX4 S-Cross Diesel, Celerio, Baleno 1.2 CC,Vitara 1.6 CC : 20.000km).

3.2 De Overeenkomst dient te worden aangegaan alvorens het eerste onderhoud heeft plaatsgevonden.

 

4. Voorwerp van de Overeenkomst

4.1 Gedurende de contractsperiode, zal de Suzuki Partner, werkzaamheden van onderhoud aan het Suzuki Voertuig van de Klant uitvoeren.

4.2 De Overeenkomst is van toepassing op alle werkzaamheden van onderhoud, dewelke nader worden omschreven in het hoofdstuk “Inspectie en Onderhoud” van de Gebruikershandleiding en zijn voorgeschreven door de constructeur, binnen het officiële netwerk.

4.3 Werkzaamheden van onderhoud, niet geleverd door een Suzuki Partner, vallen niet onder deze Overeenkomst.

Werkzaamheden die niet zijn opgesomd in de Gebruikershandleiding (bijvoorbeeld glasbreuk) vallen niet onder deze Overeenkomst.

4.4 De diensten van onderhoud en/of herstelling, zoals hierboven omschreven, kunnen worden uitgevoerd in het buitenland door de lokale Suzuki Partner, mits voorafgaandelijke toestemming

van Suzuki. Mits goedkeuring vallen voornoemde diensten onder deze Overeenkomst en gaan deze aldus niet gepaard met bijkomende kosten voor de Klant.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1 De Klant kan de diensten van onderhoud  betalen door middel van een eenmalige betaling van het volledig bedrag op de dag van het sluiten van de Overeenkomst.

5.2 Het exact bedrag en de bankgegevens worden vermeld in de Bestelbon. Voor het overige dient de Klant geen bijkomende kosten te betalen.

 

6. Verplichtingen van de klant

6.1 Opdat de werkzaamheden van onderhoud dan wel de werkzaamheden van onderhoud- en herstelling kunnen worden uitgevoerd door de Suzuki Partner dient de Klant:

- de Suzuki Partner tijdig in te lichten wanneer zijn contactgegevens (adres,…), zoals opgegeven in de Bestelbon, wijzigen;

- de Suzuki Partner tijdig schriftelijk in te lichten wanneer de registratie van het Voertuig wijzigt of het Voertuig niet langer in België geregistreerd is;

- de Suzuki Partner onmiddellijk schriftelijk in te lichten ingeval van diefstal, totaal verlies of verkoop van het Voertuig;

- de onderhoudsfiches op zorgvuldige wijze te bewaren en ervoor te zorgen dat deze juist en volledig zijn ingevuld.

6.2 Indien de Klant de bovenvermelde verplichtingen niet nakomt, kan de Suzuki Partner de Klant verzoeken om aanvullende gegevens te verstrekken, alvorens de onderhoudswerkzaamheden  een aanvang kunnen nemen. Indien de Klant geen gevolg geeft aan dit verzoek en de vereiste formaliteiten niet vervult, is Suzuki gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

6.3 De Klant dient de prijs voor de diensten van onderhoud stipt te betalen, in overeenstemming met artikel 5.
 

7. Duur en beëindiging

7.1. De Overeenkomst is bindend aangegaan vanaf de ondertekening ervan door partijen.

Voor zover het Voertuig nog niet is ingeschreven op datum van ondertekening van de Overeenkomst, zal de aanvangsdatum van de Overeenkomst de datum zijn dewelke vermeld

wordt op het inschrijvingsbewijs, uitgereikt door de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

7.2. De Overeenkomst kan worden aangegaan voor de termijn van vijf jaar . De Maximumduur van de Overeenkomst bedraagt aldus vijf jaar.

7.3 De Overeenkomst neemt automatisch een einde ingeval:

- de  tijdsduur  van  5  jaar  vanaf  de  ondertekening  (dan  wel  vanaf  de  datum  van  het inschrijvingsbewijs) wordt bereikt, tenzij het Voertuig eerder de maximaal toegelaten kilometerstand van 75000 km bereikt; (uitgezonderd S Cross Diesel, Celerio, Baleno 1.2 CC, Vitara 1.6 CC : 100000km)

- van tenietgaan van het Voertuig ten gevolge van een ongeval, waardoor het Voertuig als “totaal verlies” wordt verklaard;

- van diefstal van het Voertuig;

7.4 Ingeval van diefstal dient de Klant een PV van diefstal en een verzekeringsattest over te maken aan de Suzuki Partner. In dergelijk geval, heeft de Klant recht op terugbetaling van het

resterende saldo op het ogenblik van het optreden van de gebeurtenis. Suzuki kan evenwel aanspraak maken op een vergoeding van 250 EUR .

7.5. Ingeval van totaal verlies van het Voertuig (vernietiging), kan de Overeenkomst zonder bijkomende  kosten  worden  overgezet/overgeplaatst  op  een  nieuw  Suzuki  Voertuig,  op voorwaarde dat er nog geen onderhoudswerken werden uitgevoerd op

het Voertuig. Indien er wel reeds onderhoudswerken  werden uitgevoerd op het Voertuig, zal het resterende bedrag van de premie, zonder bijkomende kosten, worden overgezet op een ander nieuw Suzuki Voertuig.

Ingeval van totaal verlies van het Voertuig en ingeval de Klant zich een nieuw voertuig van een ander merk dan van het merk Suzuki aanschaft, is de Klant een vergoeding verschuldigd aan Suzuki, ten belope van 250 EUR.

7.6 Elk van beide partijen is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst vervroegd te beëindigen zonder bijkomende formaliteit of ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en zonder schadevergoeding wanneer de andere partij bij de Overeenkomst zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet blijft nakomen, 30 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit artikel een uitdrukkelijk ontbindend beding uitmaakt.

In geval van wanbetaling van de Klant (d.w.z. wanneer deze de betalingsverplichting niet naleeft) dient de Klant een schadevergoeding te betalen aan Suzuki, ten belope van 250 EUR.
 

7.7 Wanneer de Klant de Overeenkomst vervroegd beëindigt wegens andere redenen dan een schending van onderhavige Overeenkomst door Suzuki en andere redenen dan opgesomd in artikel 7.8, kan Suzuki aanspraak maken op een vergoeding van haar schade, met een minimum van 250 EUR.

7.8 Indien de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt wegens de aankoop van een ander nieuw  Suzuki  voertuig  of  ingeval  van  overlijden  van  de  Klant,  kan  Suzuki  steeds  in  een commerciële oplossing voorzien.

 

8. Overdracht van de Overeenkomst

8.1 Indien de Klant het Voertuig verkoopt tijdens de contractsperiode, kan de Overeenkomst worden overgedragen op de nieuwe eigenaar van het Voertuig.

Indien de klant zich geen ander of nieuw Suzuki voertuig aanschaft, kan de Klant geenszins de gehele of gedeeltelijke terugbetaling bekomen van het bedrag dat deze in het kader van de Overeenkomst betaald heeft. De Klant dient een vergoeding te betalen aan Suzuki,  ten belope van 250 EUR.

Indien de klant zich wel een nieuw of ander Suzuki voertuig aanschaft, kan de Klant de gehele of gedeeltelijke terugbetaling (indien reeds onderhoudswerkzaamheden  werden uitgevoerd) bekomen van het bedrag dat deze in het kader

van de Overeenkomst betaald heeft. De Klant dient geen vergoeding te betalen aan Suzuki.

8.2 Suzuki is enkel gehouden om zijn verplichtingen ten opzichte van de nieuwe eigenaar van het Voertuig na te komen, indien deze laatste het bewijs van overdracht aanlevert aan de Suzuki Partner. Een verderzettingsovereenkomst zal worden ondertekend voor Suzuki door de Suzuki Partner en door de nieuwe eigenaar.

 

9. Privacybeleid

9.1 De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Klant geeft ondubbelzinnig zijn toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens en dit uitsluitend voor de hierna opgesomde doeleinden.

9.2 De persoonsgegevens vermeld in de Overeenkomst zijn bestemd voor intern gebruik door Suzuki alsook door de organismen die contractueel verbonden zijn met deze laatste (waaronder de Suzuki Partner. Deze gegevens zullen eveneens gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden/marketingdoeleinden, naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de diensten geleverd door de Suzuki Partner.

9.3 De Klant heeft het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen. De klant kan zich hiertoe richten tot Suzuki en/of de Suzuki Partner. De Klant heeft het recht zich op kosteloos verzoek te verzetten, en dit bij wijze van schriftelijke kennisgeving, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

10. Gehele overeenkomst, splitsbaarheid

De Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle vroegere overeenkomsten omtrent dit voorwerp tussen de partijen.

Indien enig deel of enige clausule van de Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zal de geldigheid van de overige delen of clausules hierdoor niet worden  aangetast  en  zullen  deze  geldig  en  afdwingbaar  blijven  alsof  de  ongeldige  of

onafdwingbare delen of clausules niet in de Overeenkomst begrepen zijn. Elk dergelijk deel of dergelijke clausule zal worden vervangen door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde

clausule nastreefden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

11.2 Partijen verbinden zich  ertoe om redelijke inspanningen te leveren teneinde eventuele geschillen in der minne te regelen.

11.3 Partijen  aanvaarden  de  uitsluitende  bevoegdheid  van  Rechtbank  van  het  gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.