Skip to main content

You are here

Algemene voorwaarden autoverzekering


Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
 
Begripsbepalingen
 
Voor de toepassing van deze verzekering wordt verstaan onder:
U :    De verzekeringsnemer die de overeenkomst met ons sluit.
De verzekerde:     Iedere persoon van wie de aansprakelijkheid door de overeenkomst is verzekerd.
De benadeelden :     De personen die schade hebben geleden die aanleiding geeft tot de toepassing van de overeenkomst alsook hun rechtverkrijgenden.
Wij:     Suzuki Insurance
Suzuki Insurance    Merknaam van Corona N.V. (CBFA 0435) met als hoofdzetel Metrologielaan 2 , 1130 Brussel.
Het omschreven voertuig:    Het motorrijtuig dat in de bijzondere voorwaarden omschreven is; al wat eraan gekoppeld is, wordt beschouwd als een deel ervan.  De niet-gekoppelde aanhangwagen die in de bijzondere voorwaarden omschreven is.
Het schadegeval:     Ieder feit dat schade veroorzaakt heeft en dat aanleiding kan geven tot de toepassing van de overeenkomst.
Het verzekeringsbewijs:    Het document zoals bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Verzekeringsaanvraag:     Het formulier dat uitgaat van ons dat u moet invullen, met het doel ons in te lichten over de aard van de verrichting en over de feiten en de omstandigheden die voor ons gegevens zijn voor de beoordeling van het risico.

 
Voorwerp en omvang van de verzekering
 
Wat waarborgen wij door deze verzekering ?
 
Artikel 1
 
In deze overeenkomst verzekeren wij, overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en onder de hiernavolgende voorwaarden, de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden als gevolg van een door het omschreven voertuig veroorzaakt schadegeval.
De dekking wordt ook verleend voor een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in een land van de Europese Gemeenschap, in de vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, in Bulgarije, in Finland, in Hongarije, in IJsland, in Liechtenstein, op Malta, in Noorwegen, in Oostenrijk, in Polen, in Roemenië, in San Marino, in de Tsjechische Republiek, in de Slowaakse Republiek, in Zweden, in Zwitserland, in Marokko, in Tunesië, in Turkije, alsook in elk land dat door de Koning bepaald wordt krachtens artikel 3&1 van de wet van 21 november 1989.
Wanneer het schadegeval zich heeft voorgedaan buiten het Belgisch grondgebied, verlenen wij dekking waarin is voorzien door de wetgeving op de verplichte motorrijtuigenverzekering van de Staat op het grondgebied waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan.  De toepassing van die buitenlandse wet mag de verzekerde evenwel niet de ruimere dekking ontnemen die de Belgische wet hem verleent.
Indien het schadegeval zich heeft voorgedaan op het grondgebied van een land dat niet tot de Europese Gemeenschap behoort, en voor het gedeelte van de dekking dat de waarborg overschrijdt die opgelegd wordt door de wet op de verplichte verzekering van het land waar het schadegeval zich heeft voorgedaan, zijn de excepties, de nietigheden en het verval die aan de verzekerden tegenstelbaar kunnen zijn ook tegenstelbaar aan de benadeelde personen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Gemeenschap, indien die excepties, nietigheden en verval hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.  Dezelfde excepties, dezelfde nietigheden en hetzelfde verval kunnen onder dezelfde voorwaarden tegengeworpen worden voor de gehele dekking, wanneer de wet van het land op het grondgebied waarvan het schadegeval zich heeft voorgedaan, niet in de niet-tegenstelbaarheid voorziet.
De dekking wordt verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan op de openbare weg of op openbare en privé-terreinen.
 
Artikel 2
 
Eist een buitenlandse overheid, naar aanleiding van een schadegeval dat zich heeft voorgedaan in één van de landen vermeld in artikel 1, met uitzondering van België, dat ter beveiliging van de rechten van de benadeelden, een bedrag wordt gedeponeerd voor de opheffing van een op het omschreven voertuig gelegd beslag of voor de invrijheidsstelling onder borg van de verzekerde, dan schieten wij de geëiste borgsom voor of stellen wij ons persoonlijk borg tot ten hoogste € 62.500,00 voor het omschreven voertuig en voor alle verzekerden samen, verhoogd met de kosten van de samenstelling en terugvordering van de borgsom, die te onzen laste zijn.
Werd de borgsom door de verzekerde betaald, dan stellen wij onze persoonlijke borg in de plaats of betalen wij, indien de borg niet aanvaard wordt, het bedrag van de borgsom aan de verzekerde terug.
Zodra de bevoegde overheid aanvaardt de betaalde borgsom vrij te geven of onze borgstelling op te heffen, moet de verzekerde op onze vraag alle formaliteiten vervullen die van hem gevergd kunnen worden voor de vrijgave of de opheffing.
Wanneer de bevoegde overheid de door ons gestorte borgsom geheel of gedeeltelijk verbeurd verklaart of aanwendt tot betaling van een geldboete, van een strafrechtelijke dading of van gerechtskosten in strafzaken, dan is de verzekerde gehouden ons op eenvoudig verzoek terug te betalen.
 
Wie verzekeren wij ?
 
Artikel 3
 
1)    Wij verzekeren de burgerlijke aansprakelijkheid:
-    van uzelf;
-    van de eigenaar, van iedere houder, van iedere bestuurder van het omschreven voertuig en van iedere persoon erin vervoerd;
-    van de werkgever van de voornoemde personen wanneer zij van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het omschreven voertuig hebben verschaft, is echter niet gedekt.
2)    Wanneer het omschreven voertuig toevallig om het even welk motorrijtuig met pech sleept, wordt de waarborg uitgebreid tot de burgerlijke aansprakelijkheid van diegene die in dat geval de ketting, de tros, het touw, de stang of enige andere benodigdheid voor het slepen heeft geleverd. In afwijking van artikel 8, 1) wordt de waarborg eveneens uitgebreid tot de schade aan het gesleepte rijtuig.
 
Wat waarborgen wij eveneens ?
 
Artikel 4
 
1. Uitbreiding van de dekking

De dekking van de overeenkomst strekt zich uit, zonder dat hiervoor een mededeling vereist is, tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de eigenaar van het omschreven voertuig, van de verzekeringsnemer en van alle personen die gebruikelijk bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder, voor zover zij de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, houder of passagier, of van burgerlijke aansprakelijke voor de bestuurder, houder of passagiers:

a) van een tijdelijk vervangingsvoertuig

Onder "tijdelijk vervangingsvoertuig" wordt verstaan,een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en dat tot hetzelfde gebruik bestemd is als het aangeduide voertuig en dat als vervangwagen dient voor dat voertuig, dat om welke reden dan
ook, definitief of tijdelijk onbruikbaar is geworden, onder meer door onderhoud, aanpassingen, herstellingen of technische keuring.
De dekking treedt in werking op het ogenblik dat het omschreven voertuig niet meer kan worden gebruikt en eindigt wanneer het tijdelijk vervangingsvoertuig aan de eigenaar of aan deze aangewezen persoon wordt terugbezorgd.  Het voertuig moet worden terugbezorgd binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bericht dat het omschreven voertuig ter beschikking is.
De dekking mag in elk geval niet meer dan 30 kalenderdagen bestrijken.
Wanneer de verzekeringsnemer een rechtspersoon is, is de dekking verworven voor de gemachtigde bestuurder van het omschreven voertuig, alsook voor alle personen die bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder, voor zover zij de
wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, houder of passagier, of van burgerlijk aansprakelijke voor de bestuurder, houder of passagiers.

De dekking is niet van toepassing wanneer het omschreven voertuig onbruikbaar wordt wegens overdracht van eigendom of overdracht van de rechten van de verzekeringsnemer op het omschreven voertuig die hij ontvangen heeft in uitvoering van een huurcontract of een ander analoog contract, onder meer een leasingovereenkomst.

b) van een toevallig gebruikt voertuig

Onder "toevallig gebruikt voertuig" wordt verstaan: een motorrijtuig dat aan een derde toebehoort en dat de hierboven vermelde personen toevallig besturen, houden
of waarin zij toevallig passagiers zijn, zelfs terwijl het omschreven voertuig in gebruik is.
Wanneer de verzekeringsnemer een rechtspersoon is, is de dekking verworven voor de bestuurder van het omschreven voertuig waarvan de identiteit vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis op de verzekeringsaanvraag of in een latere kennisgeving aan Suzuki Insurance alsook voor de personen die gebruikelijk bij hem inwonen, in hun hoedanigheid van bestuurder, voor zover zij de wettelijke leeftijd om een motorrijtuig te besturen bereikt hebben, of van burgerlijke aansprakelijke voor de bestuurder.
De dekking is niet van toepassing wanneer het omschreven voertuig bestemd is voor het vervoer van personen tegen betaling, of wanneer het hoofdzakelijk voor het vervoer van goederen is uitgerust of wanneer de verzekeringsnemer of de eigenaar van het omschreven voertuig een bedrijf is dat tot doel heeft de constructie, de handel, de verhuring, de herstelling of de stalling van motorrijtuigen.Wanneer het omschreven voertuig het voorwerp is van een huur-, leasing- of gelijkaardig contract, blijft de dekking van toepassing wanneer de verzekeringsnemer of de regelmatig bestuurder van het omschreven voertuig niet zelf de hierboven vermelde activiteiten  uitoefent.
Onder derden in de betekenis van dit artikel wordt verstaan, elke andere persoon dan:
-    de verzekeringsnemer of, wanneer de verzekeringsnemer een rechtspersoon is, de bestuurder van het omschreven voertuig waarvan de identiteit vermeld is in de bijzondere voorwaarden of bij ontstentenis op de verzekeringsaanvraag of in een latere kennisgeving aan Suzuki Insurance, alsook de personen die bij hem inwonen.
-    de eigenaar of de gebruikelijke houder van het omschreven voertuig.

2. Beperkingen van de dekking

a)    Wanneer het omschreven voertuig een twee- of een driewieler is,kan de dekking in geen geval slaan op een rijtuig op vier of meer wielen.

b)    In zoverre de benadeelden vergoeding hebben verkregen voor hun schade:
-    ofwel krachtens een verzekeringsovereenkomst die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt waartoe het gebruikte voertuig aanleiding geeft;
-    ofwel krachtens een door de bestuurder gesloten verzekeringsovereenkomst die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt, is de dekking van toepassing:
-    wanneer de verzekeraar die één van de voornoemde overeenkomsten gesloten heeft, verhaal uitoefent of de verzekerde in de gevallen bepaald in artikel 25, 3°,c) en 25,4° van deze overeenkomst of in de hierin niet bepaalde gevallen tenzij de verzekerde vooraf van de mogelijkheid van verhaal in kennis werd gesteld;
-    wanneer de verzekeringsnemer van één van de voornoemde overeenkomsten aan de verzekerde een verzoek tot terugbetaling richt voor het bedrag van het verhaal uitgeoefend in één van de hierboven opgesomde gevallen.
3. De dekking strekt zich eveneens uit tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer alsook tot de personen die bij hem inwonen, voor de schade veroorzaakt door het gestolen of verduisterde voertuig dat vervangen werd door het omschreven voertuig, wanneer:
-    de diefstal of verduistering bij Suzuki Insurance aangegeven werd binnen de 72 uur te rekenen vanaf de dag dat de verzekeringsnemer kennis kreeg van de diefstal of de verduistering;
-    het gestolen of verduisterde voertuig bij de maatschappij verzekerd was.
 
Wat zijn de verzekerde bedragen ?
 
Artikel 5
 
-    Voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels is de dekking onbeperkt.  Niettemin wordt de dekking, vanaf de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit zoals bedoeld in artikel 3, &2, 2de lid van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd door de wet van 12/01/2007 (Belgisch Staatsblad van 07/03/2007), beperkt tot € 100.000.000,00 per schadegeval of tot het bedrag vermeld in dat Koninklijk Besluit indien dit hoger ligt.
-    Voor stoffelijke schade wordt de dekking beperkt tot € 100.000.000,00 per schadegeval.  Voor persoonlijke kleding en bagage blijft de dekking echter beperkt tot € 2.500,00 per vervoerde persoon.
 
Wat met de kosten bij kosteloos vervoer van gewonden personen ?
 
Artikel 6
 
In afwijking van artikel 8, 1) vergoeden wij de kosten die de verzekerde werkelijk gemaakt heeft voor de reiniging en de herstelling van de binnenbekleding van het omschreven voertuig, wanneer die kosten voortvloeien uit het kosteloos vervoer van door een verkeersongeval gewonde personen.
 
Welke personen zijn van het recht op schadevergoeding uitgesloten ?
 
Artikel 7
 
a) de voor de schade aansprakelijke persoon, behalve indien
-    het de aansprakelijkheid voor andermans daad betreft;
-    de persoon die van alle aansprakelijkheid ontheven is op grond van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het recht op schadevergoeding blijft evenwel gelden ten voordele van de gedeeltelijk aansprakelijke persoon ten belope van het deel van zijn schade dat toe te schrijven is aan een verzekerde.

b) voor hun stoffelijke schade, wanneer zij geen lichamelijk letsels hebben opgelopen:
-    de bestuurder van het verzekerde rijtuig;
-    uzelf;
-    de eigenaar en de houder van het verzekerde rijtuig;
-    de echtgenoot van één van de voornoemde personen;
-    de bloed- of aanverwanten in rechte lijn van één van de voornoemde personen voor zover zij bij hem inwonen en door hem onderhouden worden.
Deze personen kunnen evenwel aanspraak maken op de vergoeding van hun stoffelijke schade, zelfs indien zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen, wanneer de aansprakelijkheidsverzekering gesteund is op een gebrek van het verzekerde rijtuig.
 
Wat verzekeren wij niet ?
 
Artikel 8
 
Zijn van de verzekering uitgesloten:
1)    de schade aan het verzekerde rijtuig, behoudens wat bij artikel 3, 2), 2de lid bepaald is;
2)    de schade aan de door het verzekerde rijtuig vervoerde goederen, behoudens wat bij artikel 5, a) bepaald is;
3)    de schade die niet veroorzaakt wordt door het gebruik van het rijtuig maar die enkel te wijten is aan de vervoerde goederen of aan de handelingen die vereist zijn voor dit vervoer;
4)    de schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerde rijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waartoe van overheidswege verlof is verleend;
5)    de schade die vergoed wordt overeenkomstig de wetgeving betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid inzake de kernenergie.
 
Dekking Terrorisme
 
Artikel 8 bis
 
Definitie

Een actie of dreiging van actie, in de zin van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Overeenkomstig deze wet, beslist het Comité (zoals bij deze wet bepaald) of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie van terrorisme.

Uitbetalingsregeling

Wij dekken schade veroorzaakt door terrorisme, volgens de modaliteiten en in de beperkingen voorzien door de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme.

Wij zijn hiertoe lid van de VZW TRIP. De uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van deze VZW, wordt beperkt tot 1 miljard euro per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar.
 
Beschrijving en wijziging van risico – Mededelingen van de verzekeringsnemer
 
Wat moet u meedelen bij de onderschrijving van het contract ?
 
Artikel 9
 
1)    Bij het sluiten van de overeenkomst bent u verplicht alle u bekende omstandigheden nauwkeurig mee te delen die redelijkerwijs moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed kunnen zijn op onze beoordeling van het risico. Indien op sommige van onze schriftelijke vragen, opgenomen in de verzekeringsaanvraag, niet wordt geantwoord en wij toch de overeenkomst sluiten, kunnen wij ons later, behalve in geval van bedrog, niet meer op dat verzuim beroepen. Dit is eveneens het geval indien wij de overeenkomst zonder een behoorlijk ingevulde of niet-ondertekende verzekeringsaanvraag hebben gesloten.

2)    Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, betreffende het risico ons misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de overeenkomst nietig.  De premies die vervallen zijn tot op het ogenblik dat wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, komen ons toe.

3)    Wanneer het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet opzettelijk gebeurt, stellen wij,binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag dat wij van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen, voor de overeenkomst te wijzigen met ingang op de dag dat wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van het onjuist meedelen van gegevens.
Indien u het voorstel tot wijziging van de overeenkomst weigert, of het, na het verstrijken van de termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, niet aanvaard hebt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het bewijs leveren dat wij het risico nooit zouden hebben verzekerd, kunnen wij de overeenkomst evenwel opzeggen binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de dag dat wij van het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens kennis hebben gekregen.
 
Wat moet u meedelen in de loop van het contract ?
 
Artikel 10
 
In de loop van de overeenkomst hebt u de verplichting om, onder de voorwaarden van artikel 9 1) de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden mede te delen die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring te bewerkstelligen van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet.
1)    Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, zo verzwaard is, dat wij onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, indien die verzwaring bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, moeten wij binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag dat wij van de verzwaring kennis hebben gekregen, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verzwaring.  Indien u het voorstel tot wijziging van de overeenkomst weigert of het, bij het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, niet aanvaard hebt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen 15 dagen. Indien wij het bewijs leveren dat wij het verzwaarde risico in geen geval zouden hebben verzekerd, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag dat wij kennis hebben gekregen van de verzwaring.
2)    Wanneer het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, in de loop van de overeenkomst aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat wij onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, staan wij een overeenkomstige vermindering van de premie toe vanaf de dag dat wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen.  Indien de contractanten het niet eens worden over de nieuwe premie binnen één maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u de overeenkomst opzeggen.
 
Premie-verzekeringsbewijs
 
Wanneer geven wij een verzekeringsbewijs ?
 
Artikel 11
 
Zodra de dekking van de overeenkomst aan u verleend wordt, geven wij u een verzekeringsbewijs waaruit het bestaan van de overeenkomst blijkt.
In alle gevallen waarin de dekking ophoudt te bestaan, moet u ons het verzekeringsbewijs onmiddellijk terugsturen.
 
Wanneer en hoe betalen ?
 
Artikel 12
 
De premie, verhoogd met de taksen, bijdragen en kosten, moet op de vervaldag vooruitbetaald worden op ons verzoek of op verzoek van elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.  De premie is in principe jaarlijks
betaalbaar. Voor zesmaandelijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiebetalingen die niet middels bankdomiciliëring verlopen, wordt de jaarpremie verhoogd met een kostenpercentage van respectievelijk 2, 3 en 5%. Voor maandelijkse premiebetalingen middels bankdomiciliëring wordt de jaarpremie verhoogd met een kostenpercentage van 2%.
 
Wat bij niet-betaling ?
 
Artikel 13
 
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking van de overeenkomst schorsen of de overeenkomst opzeggen, indien u in gebreke bent gesteld bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
Er komt een einde aan de schorsing van de dekking, wanneer u de achterstallige premies betaalt, eventueel vermeerderd met de intresten, zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke uitspraak.
Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking geschorst hebben, kunnen wij de overeenkomst nog opzeggen indien wij ons dit recht voorbehouden hebben in de ingebrekestelling, bedoeld in het 1ste lid.  In dat geval gaat de opzegging ten vroegste na 15 dagen in, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.  Indien wij ons die mogelijkheid niet hebben voorbehouden, gebeurt de opzegging door het versturen van een nieuwe aanmaning overeenkomstig het 1ste en 2de lid.
De schorsing van dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies op te eisen, op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld overeenkomstig het 1ste lid.  Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.  Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij werkelijk hebben gemaakt in het kader van het invorderen van onbetaalde premies, met een minimum van € 10,00 op u te verhalen.
Mededelingen en kennisgevingen
 
Artikel 14
 
De voor ons bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan onze zetel in België of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
De voor u bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door ons gekende adres.
 
Wijziging van de voorwaarden en van het tarief
 
Artikel 15
 
Indien wij de verzekeringsvoorwaarden en ons tarief of enkel ons tarief wijzigen, passen wij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag.  Wij stellen u minstens 90 dagen voor die vervaldag van deze aanpassing in kennis.
U mag de overeenkomst evenwel opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de aanpassing.  Door deze opzegging eindigt de overeenkomst op de volgende jaarlijkse vervaldag.
De in het vorige lid bepaalde opzeggingsmogelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief of van de verzekeringsvoorwaarden voortvloeit uit een
algemene aanpassing die door de bevoegde overheid wordt opgelegd, en die, in de toepassing ervan, gelijk is voor alle maatschappijen.
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepaling van artikel 26.
 
Schadegevallen en rechtsvorderingen
 
Hoe moet het schadegeval aangegeven worden ?
 
Artikel 16
 
Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen 8 dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan ons of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.  Deze verplichting rust op alle verzekerden, waarvan de aansprakelijkheid betrokken kan zijn.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden, evenals de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden.
U en de overige verzekerden verschaffen ons of elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon zonder verwijl alle door ons gevraagde nuttige inlichtingen en documenten.
Voor zover mogelijk wordt de schadeaangifte gedaan op het formulier dat wij u ter beschikking stellen.
Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij maken in het kader van het behandelen van frauduleuze schade-aangiften, met een minimum van € 100,00 te verhalen op u of de verzekerde die verantwoordelijk is voor de fraude.
 
Aan wie de gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten bezorgen ?
 
Artikel 17
 
De verzekerde moet alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten aan ons of aan elke met dat doel in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon bezorgen, binnen 48 uur nadat zij aan hem werden afgegeven of betekend.
 
Wie heeft de leiding van het geschil ?
 
Artikel 18
 
Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van dekking zijn gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht ons achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking.
Ten aanzien van de burgerlijke belangen en voor zover onze belangen en die van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te bestrijden.
Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.
Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerde en mogen hem geen nadeel berokkenen.
De definitieve schadevergoeding of de weigering om te vergoeden wordt u zo spoedig mogelijk meegedeeld.
Indien wij een schadevergoeding betaald hebben, treden wij in de rechten en de vorderingen die de verzekerde kunnen toebehoren.
 
Wat zijn uw verplichtingen bij schadegeval ?
 
Artikel 19
 
Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder onze schriftelijke toestemming, is ons niet tegenstelbaar.
Het erkennen van de feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kan voor ons geen reden zijn om onze dekking te weigeren.
 
Wat betalen wij ?
 
Artikel 20
 
Wij betalen de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding ten belope van de dekking.  Wij betalen, zelfs boven de dekkingsgrenzen, de intrest op de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding, de kosten betreffende burgerlijke rechtsvorderingen, alsook de erelonen en de kosten van de advocaten en de deskundigen, maar alleen voor zover die kosten door ons of met onze toestemming zijn gemaakt, of, in geval van een belangenconflict dat niet te wijten is aan de verzekerde, voor zover die kosten niet onredelijk zijn gemaakt.
 
Wat bij strafrechtelijke vervolgingen?
 
Artikel 21
 
Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolgingen tegen de verzekerde, kan hij vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen, zelfs indien over de burgerlijke belangen nog geen regeling getroffen is.
Wij moeten ons beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de door de benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd artikel 18 wat de burgerlijke belangen betreft.
De verzekerde is verplicht persoonlijk te verschijnen wanneer de procedure dit vergt.
 
Wat bij strafrechtelijke veroordeling ?
 
Artikel 22
 
Wanneer de verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, mogen wij er ons niet tegen verzetten dat hij op eigen kosten gebruik maakt van elk mogelijk rechtsmiddel, noch mogen wij tussenbeide komen in de keuze van de rechtsmiddelen in strafzaken.
Wij hebben het recht om de schadevergoedingen te betalen wanneer wij dit aangewezen achten.
Wanneer wij vrijwillig zijn tussengekomen, moeten wij de verzekerde te gepaste tijde op de hoogte brengen van elk rechtsmiddel dat wij tegen de gerechtelijke beslissing met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde instellen; de verzekerde beslist op eigen risico of hij al dan niet het door ons ingestelde rechtsmiddel volgt.
 
Wat bij betalen wij niet ?
 
Artikel 23
 
De sommen die onmiddellijk geïnd worden bij de vaststelling van de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, de minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie, de boeten en opdeciemen en de gerechtskosten in strafzaken zijn niet te onzen laste.
 
Verval-verhaal van de maatschappij
 
Wat is de draagwijdte van ons verhaalrecht ?
 
Artikel 24
 
Wanneer wij gehouden zijn ten aanzien van de benadeelden, hebben wij, behoudens iedere andere mogelijke vordering waarover wij beschikken, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25.  Het verhaal heeft betrekking op de schadevergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen.  Het bedrag van het verhaal is integraal indien de voornoemde bedragen niet hoger zijn dan € 10.500,00.  Het verhaal wordt echter maar uitgeoefend ten belope van de helft van de voornoemde bedragen wanneer die hoger zijn dan € 10.500,00.  Het bedrag van het verhaal zal in dit geval nooit minder bedragen dan € 10.500,00 en nooit meer dan € 31.250,00.
 
In welke omstandigheden hebben wij een verhaalsrecht ?
 
Artikel 25
 
1) Wij hebben een recht op verhaal op u :

a)    indien de dekking van de overeenkomst geschorst is wegens niet-betaling van de premie;
b)    in geval van opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico zowel bij het sluiten van als in de loop van de overeenkomst. Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking bepaald in artikel 24;
c)    in geval van onopzettelijk verzwijgen of onopzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico zowel bij het sluiten van als in de loop van de overeenkomst, die u verweten kunnen worden; het bedrag van het verhaal is beperkt tot € 250,00(niet geïndexeerd)
d)    Indien het ongeval veroorzaakt wordt door een bestuurder die de volle leeftijd van 23 jaar niet bereikt heeft en die ons niet werd gemeld. Het bedrag van het verhaal is beperkt tot € 500,00.
e)    Indien het ongeval veroorzaakt wordt door een bestuurder die de volle leeftijd van 23 jaar niet bereikt heeft en die ons niet gemeld werd en voor zover het ongeval heeft plaatsgehad tussen vrijdagavond 22u en maandagmorgen 06u. Het bedrag van het verhaal is beperkt tot € 1.000,00.
Er kan geen verhaal uitgeoefend worden indien de overeenkomst gewijzigd werd overeenkomstig de artikels 9 en 10.

2) Wij hebben een recht op verhaal op de verzekerde, veroorzaker van het schadegeval:

a)    die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.  Dit verhaal wordt integraal uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking bepaald in artikel 24.
b)    die het schadegeval veroorzaakt heeft door één van de volgende gevallen van grove schuld : rijden in staat van dronkenschap of in gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken. We spreken niet van grove schuld indien de verzekerde of de begunstigde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze gevallen van grove schuld en de schade.
c)    indien het rijtuig gebruikt werd ingevolge misbruik van vertrouwen, oplichting, of verduistering; dit verhaal wordt slechts uitgeoefend op de dader van het misdrijf of zijn medeplichtige.

3) Wij hebben een recht op verhaal op u en, indien daartoe grond bestaat, op een andere verzekerde :

a)    wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof is verleend;
b)    wanneer het rijtuig op het ogenblik van het schadegeval bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een  persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft, door een persoon die geen rijbewijs heeft of door een persoon die van het recht tot sturen vervallen verklaard is. Het recht op verhaal wordt evenwel niet toegepast wanneer de persoon die het rijtuig bestuurt in het buitenland voldoet aan de voorwaarden voorgeschreven door de plaatselijke wet en reglementen om het rijtuig te besturen en niet onderhevig is aan een in België lopend rijverbod, in welk geval het recht van verhaal behouden blijft;
c)    wanneer het omschreven voertuig onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, en op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig schouwingsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de schouwing of wanneer men, in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding “verboden tot het verkeer” zich van het schouwingstation naar zijn woonplaats en/of naar de hersteller begeeft en na herstelling naar het schouwingstation rijdt.  Het recht op verhaal wordt echter niet uitgeoefend indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het rijtuig en het schadegeval;
d)    wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is of wanneer het vervoer van personen in strijd is met reglementaire of contractuele bepalingen.  Indien het reglementair of contractueel maximum toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is, is het bedrag van het verhaal evenredig aan de verhouding van het overtallig aantal vervoerde personen tot het aantal werkelijk vervoerde personen, onverminderd de toepassing van artikel 24. Voor het berekenen van het aantal vervoerde personen komen kinderen beneden de vier jaar niet in aanmerking, kinderen van vier tot volle vijftien jaar worden geacht twee derde van een plaats in te nemen. De uitkomst van de berekening wordt afgerond naar de hogere eenheid.  In geval van personenvervoer buiten de reglementaire of contractuele voorwaarden, wordt het verhaal voor het totaal van de aan deze vervoerde personen betaalde schadevergoedingen uitgeoefend, onverminderd de toepassing van artikel 24.

Niettemin kunnen wij geen verhaal nemen op een verzekerde, indien deze aantoont dat tekortkomingen of de feiten waarop het verhaal gesteund is, te wijten zijn aan een andere verzekerde en dat ze zich hebben voorgedaan in strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn medeweten.

4) Wij hebben een recht op verhaal op de veroorzaker van het schadegeval of de burgerlijke aansprakelijke 

in de gevallen bedoeld in artikel 33, wanneer de dekking enkel geldt ten gunste van de benadeelde personen.

5) Wij hebben een recht op verhaal op de verzekerde die de in artikel 19 vermelde verplichtingen niet heeft nageleefd. 

In ieder geval is er maar verhaal indien en in de mate dat wij schade hebben geleden, onverminderd de toepassing van artikel 24.

6) Wij hebben een recht op verhaal op de verzekerde die een bepaalde handeling niet verricht heeft binnen een door de overeenkomst vastgestelde termijn. 

Dit verhaalsrecht kan niet uitgeoefend worden indien de verzekerde bewijst dat hij die handeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk verricht heeft.  In ieder geval kan slechts verhaal worden uitgeoefend indien en in de mate dat wij door het verzuim schade hebben geleden, onverminderd de toepassing van artikel 24.

 
Duur en einde van de overeenkomst
 
Wat is de duur van de overeenkomst ?
 
Artikel 26
 
De duur van de overeenkomst is één jaar met stilzwijgende vernieuwing  van jaar tot jaar behalve bij opzegging ten minste 3 maanden vóór de afloop van de lopende periode.
 
Wanneer kan de overeenkomst opgezegd worden ?
 
Artikel 27
 
Wij kunnen de overeenkomst opzeggen :
1)    tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 26;
2)    in geval van opzettelijke verzwijging of opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico in de loop van de overeenkomst;
3)    in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico, bij het sluiten van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 9 en in geval van verzwaring van het risico zoals bepaald in artikel 10;
4)    in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 13;
5)    wanneer het aan de technische controle onderworpen rijtuig niet of niet meer voorzien is van een geldig schouwingsbewijs of wanneer het rijtuig niet beantwoordt aan de “Algemene Reglementen op de technische eisen van de motorrijtuigen”;
6)    na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling van de schadevergoeding;
7)    in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen die een invloed hebben op de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden of op de verzekering van deze aansprakelijkheid, maar ten laatste zes maanden na de inwerkingtreding van deze bepalingen;
8)    in geval van schorsing van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 30;
9)    indien u failliet gaat, kennelijk onvermogend verklaard wordt of overlijdt, overeenkomstig de artikels 31 en 32.
 
Artikel 28
 
U kan de overeenkomst opzeggen :
1)    tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeenkomstig artikel 26;
2)    na iedere aangifte van een schadegeval, maar uiterlijk één maand nadat wij kennis hebben gegeven van de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;
3)    in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en van het tarief of alleen van het tarief overeenkomstig artikel 15;
4)    in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of intrekking van onze toelating;
5)    in geval van vermindering van het risico, zoals bepaald in artikel 10;
6)    wanneer tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aanvangsdatum ervan een termijn van meer dan één jaar verloopt.  Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor de aanvangsdatum van de overeenkomst te worden betekend;
7)    in geval van schorsing van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 30.
 
Hoe moet de opzegging gebeuren ?
 
Artikel 29
 
De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikels 13, 15 en 26, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van een aangetekende brief, te rekenen vanaf de dag die volgt op de afgifte ter post.
De opzegging van de overeenkomst door ons na aangifte van een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan, wanneer u of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, betalen wij terug.
 
Wat als het voertuig opgevorderd wordt ?
 
Artikel 30
 
Wanneer het omschreven rijtuig in eigendom of in huur wordt opgevorderd, wordt de overeenkomst geschorst door het enkel feit dat de opvorderende overheid het rijtuig in bezit neemt.
 
Wat als u failliet gaat ?
 
Artikel 31
 
Indien u failliet gaat, blijft de overeenkomst bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers, die ons het bedrag verschuldigd is van de premies vervallen vanaf de faillietverklaring.
De curator van het faillissement evenals wij hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen.  Wij kunnen de overeenkomst echter maar opzeggen ten vroegste drie maanden na de faillietverklaring.  De curator kan de overeenkomst slechts opzeggen binnen drie maanden na de faillietverklaring.
 
Wat als u overlijdt ?
 
Artikel 32
 
Indien u overlijdt, blijft de overeenkomst voortbestaan ten voordele van de erfgenamen, die verplicht zijn de premies te betalen, onverminderd ons recht om de overeenkomst op te zeggen binnen drie maanden vanaf de dag waarop wij kennis kregen van het overlijden, op één van de wijzen bepaald in artikel 29, 1ste lid.
De erfgenamen kunnen de overeenkomst opzeggen op één van de wijzen bepaald in artikel 29, 1ste lid binnen drie maanden en veertig dagen na het overlijden.
Indien het omschreven voertuig de volle eigendom wordt van één van uw erfgenamen of van uw legataris, blijft de overeenkomst voortbestaan in zijn voordeel.  Deze erfgenaam of legataris kan de overeenkomst evenwel opzeggen binnen één maand vanaf de dag waarop het rijtuig hem werd toebedeeld.
 
Wat bij overdracht van het rijtuig ?
 
Artikel 33
 
In geval van overdracht van eigendom van het omschreven rijtuig zijn volgende bepalingen van toepassing :

1° Betreffende het nieuwe rijtuig

De dekking blijft gelden voor de verzekerde :
-    gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom van het omschreven voertuig en dit zonder enige formaliteit, indien het nieuwe rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat van het overgedragen rijtuig;
-    na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 dagen, voor zover wij echter binnen deze termijn in kennis gesteld werden van de vervanging.  In dit geval blijft de overeenkomst bestaan volgens de verzekeringsvoorwaarden en het tarief die op de laatste premievervaldag van toepassing waren bij ons, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 36 betreffende de premieindexatie. Indien na het verstrijken van de voornoemde termijn van 16 dagen het overgedragen rijtuig niet werd vervangen of indien deze vervanging ons niet ter kennis werd gebracht, is de overeenkomst geschorst en wordt artikel 34 toegepast.  Deze schorsing van de overeenkomst is tegenstelbaar aan de benadeelde persoon. De vervallen premie blijft ons prorata temporis verworven tot op het ogenblik dat ons de overdracht van eigendom ter kennis wordt gebracht.

2°Betreffende het overgedragen rijtuig

Gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom, voor zover geen enkele andere verzekering hetzelfde risico dekt :
-    blijft de dekking gelden voor u, uw echtgenoot en uw inwonende kinderen die de wettelijke leeftijd tot sturen hebben bereikt, indien het overgedragen rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het voor de overdacht droeg;
-    geldt de dekking, doch enkel ten opzichte van de benadeelde persoon, wanneer de schade berokkend wordt door een andere verzekerde dan degenen die hiervoor vermeld zijn, indien het overgedragen rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het voor de overdracht droeg.  Na het verstrijken van de voornoemde termijn van 16 dagen vervalt deze dekking, tenzij de overeenkomst, met onze  schriftelijke instemming, overgedragen werd ten gunste van de nieuwe eigenaar.  De beëindiging van deze dekking is tegenstelbaar aan de benadeelde persoon.

3° In geval van een  huurovereenkomst betreffende het omschreven rijtuig

De onder 1) en 2) omschreven bepalingen zijn eveneens van toepassing in geval van beëindiging van uw rechten op het omschreven voertuig, dat u hebt verkregen ter uitvoering van een huurovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst, onder meer een leasingovereenkomst.
 
Wat bij schorsing van het contract ?
 
Artikel 34
 
In geval van schorsing van de overeenkomst moet u, die het omschreven voertuig of enig ander rijtuig in het verkeer brengt, ons daarvan op de hoogte brengen.  De overeenkomst wordt in werking gesteld volgens de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing op de laatste jaarlijkse premievervaldag, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 36 betreffende de premie-indexatie.
Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag.  Indien de schorsing echter gebeurt binnen drie maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag, neemt de overeenkomst een einde op de volgende jaarlijkse premievervaldag.
Het niet-verbruikte premiegedeelte wordt op het einde van de overeenkomst terugbetaald.
Neemt de overeenkomst een einde voordat de waarborg een volledig jaar heeft gelopen, dan wordt de terugbetaling verminderd met het verschil tussen de jaarpremie en de premie berekend aan het tarief voor overeenkomsten van minder dan één jaar.
U kan altijd schriftelijk vragen om geen einde aan de overeenkomst te stellen.
 
Wat bij andere oorzaken van verdwijning van het risico ?
 
Artikel 35
 
Indien het risico verdwijnt wegens enige andere reden dan die welke hierboven zijn opgesomd, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen; doet u dit niet, dan blijft de vervallen premie ons prorata temporis verworven of verschuldigd tot op het ogenblik dat die mededeling werkelijk wordt gedaan.
 
Indexatie van de premie
 
Artikel 36
 
Wij indexeren de premie en de bedragen vermeld in de artikelen 2, 5, 12, 16 en 24 volgens de ontwikkeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van 1 januari 1983 (artikel 3, &4 van de wet van 21 november 1989) en volgens de frequentie van premiebetaling voorzien in artikel 12.
 
A posteriori personalisatiestelsel
 
Artikel 37
 
1)Toepassingsgebied

De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing op de premies voor motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van zaken waarvan de MTM 3,5 T niet overschrijdt, met uitzondering van de motorrijtuigen die niet onderworpen zijn aan het a posteriori personalisatiestelsel, krachtens het Koninklijk Besluit van 3 februari 1992 tot vaststelling van de tariefnormen die van toepassing zijn op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

2) Gradenschaal en de ermee overeenstemmende premies

van toepassing op personenwagens en wagens dubbel gebruik    van toepassing op rijtuigen betemd voor het vervoer van zaken waarvan de MTM de 3.5 Ton niet overschrijdt
 BM    premieniveau tov basisniveau    BM    Premieniveau tov basisniveau    BM    premieniveau tov basisniveau    BM    premieniveau tov basisniveau
22    240    10    87    22    200    10    81
21    200    9    82    21    160    9    77
20    180    8    77    20    140    8    73
19    170    7    73    19    130    7    69
18    160    6    70    18    123    6    66
17    150    5    66    17    117    5    63
16    140    4    63    16    111    4    60
15    130    3    59    15    105    3    57
14    120    2    55    14    100    2    54
13    110    1    54    13    95    1    54
12    100    0    54    12    90    0    51
11    94            11    85       


3) Toetredingsmechanisme tot het stelsel

De toetreding tot het stelsel gebeurt in graad 14 van de schaal, behalve bij beperkt gebruik van een rijtuig voor toerisme en zaken of voor gemengd gebruik, waar de toetreding gebeurt in graad 11.
Deze afwijking is evenwel slechts van toepassing wanneer het rijtuig wordt gebruikt :
a)    voor privé-doeleinden en op de weg van en naar het werk (verplaatsingen tussen twee arbeidsplaatsen worden als beroepsgebruik beschouwd), met uitsluiting van elk ander beroepsgebruik dan de hierna bedoelde;
b)    voor beroepsdoeleinden maar uitsluitend :
1)    door personen die voltijds een loon- of weddetrekkend beroep uitoefenen en die geen deel uitmaken van de buitendiensten van de onderneming of van de instelling die hen tewerkstelt (worden aanzien als deel uitmakend van de buitendiensten, de personen waarvan de beroepsactiviteit systematisch opdrachten in buitendienst inhoudt);
2)    door zelfstandigen die voltijds een sedentair beroep uitoefenen;
3)    door bedienaars van een door de wet erkende eredienst;
4)    door landbouwers en groentekwekers die regelmatig deelnemen aan de handenarbeid van de onderneming.

4) Verplaatsingsmechanisme op de gradenschaal

De premie verandert op elke jaarlijkse premievervaldag volgens de hierboven vermelde gradenschaal afhankelijk van het aantal schadegevallen en overeenkomstig de hierna omschreven regels.
Om de personalisatiegraad te doen veranderen, worden alleen de schadegevallen in aanmerking genomen waarvoor de maatschappij die het risico dekte op het tijdstip van het schadegeval, aan de benadeelde een schadevergoeding uitbetaald heeft of zal moeten uitbetalen.
De geobserveerde verzekeringsperiode wordt elk jaar afgesloten uiterlijk op de 15-de van de maand die aan de maand van de jaarlijkse premievervaldag voorafgaat.  Indien zij om welke reden ook korter is dan negen en een halve maand, zal zij bij de volgende observatieperiode geteld worden.

5) Werkingswijze van het mechanisme

De verplaatsingen gebeuren volgens het volgend mechanisme :
a)per geobserveerde verzekeringsperiode : onvoorwaardelijke daling met één graad,
b)per geobserveerde verzekeringsperiode met één of meer schadegevallen : stijging met vijf graden per schadegeval.

6) Beperkingen op het mechanisme

Ongeacht het aantal jaren zonder schadegeval of het aantal schadegevallen zullen de graden 0 of 22 nooit overschreden worden,
De verzekerde die tijdens vier opeenvolgende geobserveerde verzekeringsperiodes geen schadegeval veroorzaakt heeft en niettemin nog steeds op een hogere graad dan 14 staat, wordt automatisch op de basisgraad 14 teruggebracht.

7) Verbetering van de graad

Indien blijkt dat uw personalisatiegraad verkeerd bepaald of gewijzigd werd, wordt de graad verbeterd en worden de premieverschillen die eruit voortvloeien, respectievelijk aan u terugbetaald of door ons opgeëist.
Het door ons terugbetaalde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke intrest, indien de verbetering meer dan een jaar na de toekenning van de verkeerde graad gebeurd is.
Deze intrest loopt vanaf het ogenblik dat de verkeerde graad werd toegepast.

8) Verandering van rijtuig

De verandering van rijtuig heeft geen enkele weerslag op de personalisatiegraad.

9) Opnieuw van kracht worden

Indien een geschorste overeenkomst opnieuw van kracht wordt, blijft de op het ogenblik van de schorsing bereikte personalisatiegraad van toepassing.

10) Verandering van maatschappij

Indien u, tijdens de vijf laatste jaren bij één of meerdere andere maatschappijen gevestigd binnen de Europese Unie, geldig verzekerd was, bent u verplicht het “attest schadeverleden” afgeleverd door deze maatschappij(en) voor te leggen. U moet ons ook op de hoogte brengen van de schadegevallen die zich hebben voorgedaan na de aflevering van dit attest.
Wanneer u ons dit (deze) attest(en) niet bezorgt, of wanneer het een periode bestrijkt die korter is dan 5 jaar, dan kunnen wij op basis hiervan uw premie bijstellen.

11) Attest in geval van opzegging van de overeenkomst

Binnen de 15 dagen na de opzegging van de overeenkomst delen wij u de inlichtingen mee die nodig zijn voor de juiste vaststelling van de graad.
 
Vergoedingsplicht zwakke weggebruiker
 
Artikel 38
 
1)    Bij een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk verkeersslachtoffer of aan zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door ons overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Schade aan functionele prothesen wordt beschouwd als lichamelijke schade. Slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was van het ongeval, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het 1ste lid. Enkel de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor diegene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, is onverschoonbaar.  Het bewijs van onverschoonbare fout is niet toegelaten ten aanzien van slachtoffers, jonger dan 14 jaar. Deze vergoedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzonder, voor zover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.
2)    De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.
3)    Voor de toepassing van dit artikel moet onder motorrijtuig worden verstaan ieder motorrijtuig met uitzondering van rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht.
4)    Alle artikels van deze overeenkomst zijn van toepassing behalve de artikels 1 tot 3 en 5 tot 8. Wat ons verhaal betreft, hebben wij een recht van verhaal voor de gevallen die in artikel 25.1a), 25.3 b) en, wat de aan de vervoerde personen uitgekeerde vergoedingen betreft, in 25.3 d) bedoeld zijn.  Wij beschikken  eveneens over een recht van verhaal in alle andere in artikel 25 bedoelde gevallen, maar alleen wanneer zij op basis van de burgerlijke aansprakelijkheidsregels de aansprakelijkheid van de verzekerde  aantoont, en dit in de mate dat de verzekerde aansprakelijk is. Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 38 wordt de betaling die in uitvoering van 1) is gedaan, niet beschouwd als een schadegeval dat aanleiding geeft tot een stijging op de gradenschaal, indien, op grond van de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid, geen enkele verzekerde aansprakelijk is.  Het is aan ons om de aansprakelijkheid van de verzekerde te bewijzen.
5)    Voor de toepassing van dit artikel en in afwijking van artikel 16, aliniea 1, berust de verplichting tot schadeaangifte bij de verzekeringsnemer, ook al zou hij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, voor zover hij van het voorgevallen schadegeval kennis had.
 

Verzekering OMNIUM
 
Begripsbepalingen
 
In deze overeenkomst verstaat men onder :
U:    de verzekeringsnemer.
Wij:    Suzuki Insurance
Suzuki Insurance    Merknaam van Corona N.V. (CBFA 0435) met als hoofdzetel Metrologielaan 2 - 1130 Brussel.
Verzekerde:     U als verzekeringsnemer, de eigenaar, de gemachtigde houder en bestuurder van het verzekerde rijtuig, met uitsluiting van alle personen aan wie het rijtuig is toevertrouwd om eraan te werken of om het te verkopen.
De begunstigde:     De eigenaar van het verzekerde rijtuig en/of iedere andere persoon die door hem wordt aangewezen.
Het omschreven voertuig :    Het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig met uitsluiting van elke aan het motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen.

De omniumwaarborgen zijn enkel van toepassing indien deze waarborgen zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Administratieve bepalingen
 
Artikel 1
 
De volgende artikels van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van toepassing op de waarborgen van de Omniumformule:
-    geldigheidsgebied (art 1)
-    dekking terrorisme (art 8bis-
-    beschrijving en wijziging van het risico (art 9 en 10)
-    betaling van de premie (art 12, 13 en 15)
-    kennisgevingen (art 14)
-    duur, vernieuwing, overdracht en einde contract (art 26 t.e.m 29 en 31 t.e.m. 35)
 
Artikel 2
 
De verzekering vangt aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na betaling van de eerste premie.
 
Uitbreiding verzekerde rijtuig
 
Artikel 3
 
Als het omschreven voertuig onbruikbaar is, is de verzekering gedurende ten hoogste 30 opeenvolgende dagen ook geldig voor elk ander rijtuig van dezelfde aard, dat u of uw gezinsleden niet toebehoort, en voor hetzelfde gebruik bestemd is.
De vergoeding wordt dan bepaald op basis van de werkelijke waarde en mag niet hoger zijn dan de verzekerde waarde van het omschreven voertuig.
Verzekerde waarde
 
Artikel 4
 
U bepaalt de te verzekeren waarde van het omschreven voertuig bij het onderschrijven van de omniumwaarborgen.  Deze waarde moet overeenstemmen met de catalogusprijs van het omschreven voertuig bij de eerste ingebruikneming volgens het inschrijvingsbewijs en verhoogd met de prijs van alle opties en toebehoren die niet in de standaardversie van het omschreven voertuig zijn opgenomen.
Opties en toebehoren worden door ons automatisch meeverzekerd voor zover de toepassingsmodaliteiten en het maximaal verzekerd bedrag zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden. Overschrijdt de prijs van deze opties en toebehoren het gestelde maximumbedrag, dan is het bedrag boven het gestelde maximumbedrag slechts verzekerd voor zover dit verschil ons werd medegedeeld en in de mate dat het werd toegevoegd aan de verzekerde waarde.
Alle hierboven vermelde prijzen worden bepaald zonder rekening te houden met verminderingen, kortingen en belastingen.
U verbindt er zich toe ons bij een schadegeval de verzekerde waarde te staven door middel van aankoopfacturen.
Indien het omschreven voertuig bovendien is uitgerust met een antidiefstalsysteem van het type VV1, VV2, een combinatie VV1 + VV3 of met een antidiefstalsysteem geplaatst door uw Suzuki verdeler, dan wordt dit systeem door ons gratis meeverzekerd.
 
Omvang van de waarborgen
 
De samenstellende waarborgen worden bepaald door de verzekeringsformule die u bij de onderschrijving heeft gekozen.  Uw keuze wordt gespecificeerd binnen de bijzondere voorwaarden.

Heeft u gekozen voor de kleine omnium-formule dan zullen de samenstellende waarborgen de volgende zijn :
- Brand;
- Diefstal;
- Glasbreuk;
- Natuurkrachten en contact met loslopende dieren.
Heeft u gekozen voor de full omnium-formule dan zullen de samenstellende waarborgen de volgende zijn :
- Brand;
- Diefstal;
- Eigen Schade;
- Glasbreuk;
- Natuurkrachten en contact met loslopende dieren.
 
Waarborg brand
 
Artikel 5
 
Wij verzekeren de schade aan het omschreven voertuig door brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem, kortsluiting en blussingswerken na brand.
 
Artikel 6
 
Is niet verzekerd :
-    schade veroorzaakt door het laden, het lossen of vervoeren van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen, met uitzondering van kleine hoeveelheden voor eigen huishoudelijk gebruik (bv gasfles, reservebenzineblik…);
-    schroei- of smeltschade;
-    stoffelijke schade aan de vervoerde voorwerpen;
-    opzettelijk veroorzaakte schade indien één van de volgende personen dader of medeplichtige is :
-    bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde die bij hem inwonen;
-    aangestelden van de verzekerde;
-    personen aan wie het rijtuig was toevertrouwd, de bewaarnemer of hun personeel.
 
Artikel 7
 
Een vrijstelling is enkel van toepassing op voorwaarde dat het bedrag en de toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Waarborg diefstal
 
Artikel 8
 
Wij verzekeren de beschadiging van het omschreven voertuig als rechtstreeks gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal.
 
Artikel 9
 
Is niet verzekerd:
-    daden van vandalisme;
-    diefstal, vernieling, beschadiging of poging tot diefstal indien het omschreven voertuig niet op slot werd  gedaan, de ruiten, koffer of het open dak open stonden, of werd achtergelaten op een plaats toegankelijk voor het publiek met de sleutels op een zichtbare plaats, of het systeem voor diefstalbeveiliging waarmee het omschreven voertuig is uitgerust zoals bepaald in artikel 10 niet gebruikt werd, tenzij het rijtuig in een individuele garage werd geplaatst die op slot werd gedaan;
-    diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal indien een van de volgende personen dader of medeplichtige is :
        bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde die bij hem inwonen;
        aangestelden van de verzekerde;
        personen aan wie het rijtuig was toevertrouwd, de bewaarnemers of hun personeel.
-    de diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of poging tot diefstal van antennes, achteruitkijkspiegel, embleem,ruitenwisser of wieldop, behalve indien het omschreven voertuig zich, op het tijdstip van het schadegeval, in een gesloten garage bevond en er in de garage werd ingebroken;
-    diefstal, vernieling of beschadiging of poging tot diefstal van communicatieapparaten : GSM, semafoon, CB-zenders;
-    diefstal, vernieling, beschadiging of poging tot diefstal van de door het omschreven voertuig vervoerde goederen.
 
Artikel 10
 
Indien dit bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden, geldt de waarborg diefstal enkel op voorwaarde dat het omschreven voertuig is uitgerust met een systeem voor diefstalbeveiliging waarvan de vereisten in de bijzondere voorwaarden worden bepaald.
De verzekerde verbindt zich in dit geval ertoe :
-    erover te waken dat het systeem steeds goed functioneert en elke herstelling die daartoe nodig mocht zijn onmiddellijk en op eigen kosten te laten uitvoeren;
-    ons bij een schadegeval de volgende documenten te bezorgen :
-    het door de invoerder genummerde montagecertificaat, dat bij de installatie afgeleverd wordt door een erkend installateur;
-    de installatiefactuur van het systeem voor diefstalbeveiliging.
Gedurende de eerste dertig dagen na ontvangst van de verzekeringsaanvraag is de waarborg echter niet afhankelijk van de aanwezigheid van een diefstalbeveiligingssysteem.
 
Artikel 11
 
Een vrijstelling zal enkel van toepassing zijn voor zover deze vrijstelling en de toepassingmodaliteiten zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Glasbreuk
 
Artikel 12
 
Wij verzekeren het breken van de voorruit, achterruit, zijruiten, of van het glas of equivalent van het schuifdak van het omschreven voertuig, alsmede de schade aan het koetswerk tengevolge van de glasbreuk.
 
Artikel 13
 
Wij verzekeren niet : het breken van het glas van lampen en spiegels.
 
Artikel 14
 
Een vrijstelling zal enkel van toepassing zijn voorzover deze vrijstelling en de toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Waarborg schade door natuurkrachten en contact met dieren
 
Artikel 15
 
Wij verzekeren de rechtstreekse schade aan het omschreven voertuig door de hierna vermelde natuurkrachten : rotsinstortingen, van rotsen vallende stenen, grondverschuiving, lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 100 km/uur, orkaan, hagel, vloed, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting.  Wij waarborgen eveneens de rechtstreekse schade aan het aangeduide voertuig door onvoorzien contact met wild of loslopende dieren.
 
Artikel 16
 
Een vrijstelling zal enkel van toepassing zijn voorzover deze vrijstelling en de toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Waarborg voertuigschade
 
Artikel 17
 
Wij verzekeren het omschreven voertuig tegen schade :
-    die het gevolg is van een ongeval;
-    ten gevolge van daden van kwaadwilligheid van een derde;
-    veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of door de lucht.
 
Artikel 18
 
Wij verzekeren niet :
-    de gebruiksderving en het waardeverlies;
-    de schade aan de banden, tenzij tegelijkertijd ook andere schade aan het omschreven voertuig werd veroorzaakt, die wel verzekerd is;
-    de schade aan het verzekerd voertuig door het vervoer van dieren en lasten of door het laden of lossen ervan; de schade aan de persoonlijke bezittingen van de inzittenden en aan de vervoerde voorwerpen;
-    de schade door constructiefouten, slijtage, mechanische defecten, klaarblijkelijk slecht onderhoud;
-    de schade veroorzaakt door het verzekerd voertuig welke niet in orde is met de geldende reglementering inzake de technische controle;
-    de schade veroorzaakt wanneer het omschreven voertuig werd bestuurd door een persoon die niet voldoet aan de geldende reglementering inzake het besturen van een rijtuig;
-    de schade die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden. Toeristische en ontspanningsrally’s blijven echter verzekerd;
-    de schade die het gevolg is van het rijden in een staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
 
Artikel 19
 
Een vrijstelling zal van toepassing zijn voor zover deze vrijstelling en de toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Waarborguitbreidingen
 
Artikel 20
 
Na sleping van het omschreven voertuig wordt u, krachtens de bepalingen van de binnen deze voorwaarden omschreven waarborgt Suzuki Insurance Assistance, voor de duur van onbeschikbaarheid van het omschreven voertuig, een vervangwagen ter beschikking gesteld, voor een duur van maximaal 10 dagen na een verkeersongeval of na een poging tot diefstal, of voor een maximale duur van 30 dagen na volledige diefstal.
In alle andere gevallen wordt u een vervangwagen ter beschikking gesteld als volgt:
-    bij ongeval en poging tot diefstal zonder immobilisatie op de openbare weg : voor de duur van de onbeschikbaarheid van het omschreven voertuig zoals vastgesteld bij expertise met een maximum van 10 dagen;
-    bij volledige diefstal voor de duur van de onbeschikbaarheid van het omschreven voertuig met een maximum van 30 dagen.

Bij een verzekerd schadegeval betalen wij tot € 250,00:
-    de kosten van het bestek en de voorlopige stalling;
-    de repatriëringskosten mits onze voorafgaandelijke toestemming;
-    de douanerechten, indien het omschreven voertuig met onze toestemming in het buitenland is achter gebleven;
-    bij schadegeval buiten België , de kosten voor het vrijmaken van de rijweg;
-    de kosten van de fiscale zegels indien bij een verzekerd schadegeval de kentekenplaat onbruikbaar is;
-    de kosten van de verplichte technische controle door de automobielinspectie na herstelling van het rijtuig.
-    de reinigingskosten van de persoonlijke zaken van de verzekerde en van de personen die hem vergezellen veroorzaakt door het kosteloos vervoer van gekwetste personen.
 
Wat verzekeren wij niet ?
 
Artikel 21
 
Behoudens de specifieke uitsluitingen per waarborg is niet verzekerd de schade:
-    opgelopen wanneer het omschreven voertuig verhuurd wordt of wordt opgeëist door welke overheid ook;
-    voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen en lock-out;
-    die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en  van de voortbrenging van ioniserende stralingen.
 
Hoe bepalen wij de waarde van het omschreven voertuig bij schadegeval?
 
Artikel 22
 
De manier waarop de waarde van het omschreven voertuig bij een schadegeval wordt bepaald wordt steeds gespecificeerd binnen de bijzondere voorwaarden.
 
De vaststelling van de omvang van de schade
 
Artikel 23
 
Voor de verzekerde het beschadigd rijtuig laat herstellen, moet hij ons een raming van de schade bezorgen en de door ons aangeduide expert in de gelegenheid stellen de schade te schatten.  De expertise wordt aangevat binnen de acht werkdagen na de aangifte.
U mag steeds dringende herstellingen en vervangingen laten uitvoeren zonder onze voorafgaande toestemming op voorwaarde dat deze herstellingen onontbeerlijk zijn voor de veiligheid en het wettelijk gebruik van het omschreven voertuig en op voorwaarde dat de herstellingskosten, verminderd met de eventuele franchise, de € 625,00(BTW inbegrepen) niet overschrijden.   Deze herstelkosten moeten steeds door een factuur worden gerechtvaardigd.
Geschillen omtrent het schadebedrag of de oorzaak van de schade worden op tegenspraak opgelost door twee deskundigen, de ene aangesteld door de verzekerde en de andere door ons.
Elke partij draagt zelf de kosten van de door hem aangestelde deskundige.
 
Vergoeding van de schade
 
Gedeeltelijke schade
 
Artikel 24
 
Bij een gedeeltelijke schade (dit is een schadegeval die geen aanleiding geeft tot een totaal verlies zoals bepaald in artikel 25) betalen wij de herstellingskosten aan het verzekerd voertuig overeenkomstig het expertiseverslag en gestaafd door een gedetailleerde herstellingsfactuur van de hersteller waar de expertise heeft plaats gevonden.
 
Totaal verlies
 
Artikel 25
 
We spreken van totaal verlies :
-    als de herstelling van het omschreven voertuig technisch niet meer verantwoord is;
-    als de herstellingskosten hoger zijn dan de waarde van het omschreven voertuig onmiddellijk voor het schadegeval, verminderd met de waarde van het wrak;
-    als 30 dagen na de diefstal het omschreven voertuig niet wordt teruggevonden.

Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het rijtuig volgens de onderschreven verzekering (zie artikel 22 ), verminderd met de waarde van het wrak.  De verzekerde kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten.  In dat geval wordt de waarde van het wrak niet in mindering gebracht.
Indien bij totaal verlies na diefstal het omschreven voertuig wordt teruggevonden na de gestelde periode van 30 dagen, dan mag de verzekerde zijn voertuig terugnemen mits terugbetaling van de door ons gestorte schadeloosstelling.  De mogelijke herstellingskosten blijven echter te onzen laste.  De verzekerde kan echter het voertuig aan ons afstaan en de vergoeding behouden.
 
Onderverzekering
 
Artikel 26
 
Wanneer u het verzekerd voertuig niet hebt verzekerd volgens de bepalingen van artikel 4 bent u bij een schadegeval uw eigen verzekeraar voor het verschil en draagt u uw evenredig aandeel in de schade.
 
De BTW
 
Artikel 27
 
Bij gedeeltelijke schade wordt de niet-terugvorderbare BTW terugbetaald op voorlegging van de herstellingsfactuur binnen 6 maanden na het afsluiten van de expertise.
Indien het rijtuig niet hersteld wordt, vergoeden wij de BTW betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op voorlegging van de aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het afsluiten van de expertise, met als maximaal bedrag de BTW op de herstellingsprijs.
Bij totaal verlies vergoeden wij de niet-terugvorderbare BTW betaald bij de aankoop van een vervangingsrijtuig, op voorlegging van de aankoopfactuur binnen de 6 maanden na het afsluiten van de expertise.  Wij betalen hoogstens het bedrag dat men bekomt door het op voormelde factuur gehanteerde BTW tarief toe te passen op de volgens voorgaande artikelen bepaalde waarde bij schadegeval.
Indien een tweedehands vervangingsrijtuig gekocht wordt met toepassing van het belastingstelsel op de winstmarge, wordt de BTW berekend op basis van een forfaitaire winstmarge van 15%.
Wordt het tweedehands vervangingsrijtuig aangekocht van een particulier, waarbij geen BTW is verschuldigd dan zal er door ons geen BTW worden vergoed.
Indien u zich bij totaal verlies opnieuw een voertuig aanschaft en dit voertuig opnieuw bij ons verzekert voor een minimumduur van één jaar betalen wij eveneens de inschrijvingstaks (fiscale zegel) en de bijzondere inverkeersstellingstaks terug.
 
De vrijstelling
 
Artikel 28
 
De verzekerde blijft zijn eigen verzekeraar voor de in de bijzondere voorwaarden bepaalde vrijstellingen.
Het bedrag van de vrijstelling wordt steeds afgetrokken van de schadevergoeding.
 
Subrogatie of in de plaatsstelling
 
Artikel 29
 
Ten belope van de door ons betaalde vergoeding treden wij in de rechten (dit is in de plaatsstelling) die de verzekerde kunnen toebehoren en kunnen wij de schadevergoeding terugvorderen :
-    hetzij van een aansprakelijke derde;
-    hetzij van een andere verzekerde, in de volgende gevallen :
a)    indien het omschreven voertuig niet in orde is met de geldende reglementering inzake de technische controle;
b)    indien het omschreven voertuig bestuurd werd door een persoon die niet voldoet aan de geldende reglementering inzake het besturen van een rijtuig;
c)    indien het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden met uitzondering van toeristische rally’s;
d)    indien het ongeval te wijten is aan opzet;
e)    indien het ongeval kan toegeschreven worden aan een grove schuld van de bestuurder ttz rijden in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of hiermee vergelijkbare toestanden veroorzaakt door andere dan alcoholische producten; het gebruik van het verzekerde motorrijtuig indien dit abnormaal ernstige gebreken vertoont zoals kale banden of remmen die door slijtage ontoereikend zijn; onmiskenbaar roekeloos rijden, zoals rijden aan een klaarblijkelijke onaangepaste snelheid in geval van mist, sneeuw, ijzel of hevige regenval, rijden in een toestand van buitenmatige vermoeidheid of rijden met beslagen of aangevroren ruiten.
Er is geen subrogatie indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenis en het schadegeval.
 
Het toekennen van voorschotten
 
Artikel 30
 
Wij verbinden er ons toe om :
-    bij herstelling door een officiële Suzuki-verdeler en bij vervanging na totaal verlies door een Suzuki, de goedgekeurde facturen rechtstreeks te regelen met uw Suzuki verdeler, evenwel verminderd met het bedrag van de vrijstelling;
-    bij totaal verlies een voorschot te betalen met het oog op de aankoop van een Suzuki.
 
Welke zijn onze verplichtingen en die van de verzekerde?
 
Onze verplichtingen
 
Artikel 31
 
Wij verbinden er ons toe binnen de 8 dagen , volgend op de ontvangst van het herstellingsbestek aan de verzekerde onze goedkeuring mee te delen of een expert aan te stellen.
De verzekerde heeft het recht om de herstellingen te laten uitvoeren, indien wij niet binnen de termijn van acht dagen te rekenen vanaf ontvangst van het bestek, onze goedkeuring hebben meegedeeld of een expert hebben aangesteld.
 
Verplichtingen van de verzekerde
 
Artikel 32
 
Ongeacht de andere verplichtingen opgelegd in deze overeenkomst dient de verzekerde :
1.    ons elk schadegeval te melden binnen de acht dagen;
2.    bij diefstal of vandalisme, schade door natuurkrachten of contact met wild of dieren, binnen de 24 uur aangifte te doen bij de bevoegde overheid;
3.    vooraleer hij het beschadigde voertuig laat herstellen, ons een bestek ter goedkeuring voor  te leggen;
4.    ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen en documenten te bezorgen om ons onderzoek van het schadegeval te vergemakkelijken.
5.    bij elke schade-eis de vereiste herstellings- of aankoopfacturen als bewijs te bezorgen.
Als de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht :
-    bij verzuim met bedrieglijke opzet, de dekking te weigeren;
-    in andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door ons geleden nadeel.
De bewijslast berust bij ons.
 

Verzekering RECHTSBIJSTAND
 
De verzekering rechtsbijstand is enkel van toepassing indien deze waarborg is opgenomen binnen de bijzonderen voorwaarden.
 
Definities
 
Verzekerde :

A.    u als verzekeringnemer;
B.    de eigenaar, de houder en de bestuurder van het omschreven voertuig;
C.    de in het omschreven voertuig kosteloos vervoerde personen;
D.    de bloed- en aanverwanten van één hiervoor genoemde verzekerde, als zij door overlijden of lichamelijk letsel van deze laatste schade lijden.

Worden door deze verzekering niet gedekt: de personen die zich door diefstal, geweldpleging of heling meester hebben gemaakt van het omschreven voertuig.

Wij :     Suzuki Insurance

Suzuki Insurance:    merknaam van Corona N.V. (CBFA 0435) met als hoofdzetel Metrologielaan 2 - 1130 Brussel

Het omschreven voertuig :    Het in de bijzondere voorwaarden omschreven motorrijtuig of het hiermee gelijkgesteld voertuig (zie art. 3).
 
Administratieve bepalingen
 
Artikel 1
 
De volgende artikels van de modelovereenkomst voor de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van toepassing, naar analogie, op deze rechtsbijstandverzekering :
-    geldigheidsgebied (artikels 1 en 3) ;
-    dekking terrorisme (artikel 8bis)
-    beschrijving en wijziging van het risico (artikels 9 en 10) ;
-    betaling van de premie (artikels 12,13 en 15) ;
-    kennisgevingen (artikel 14) ;
-    duur, vernieuwing, overdracht en einde van het contract (artikels 26 tot en met 29; artikels 31 tot en met 35).
 
Artikel 2
 
Deze verzekering vangt ten vroegste aan na ontvangst van de ondertekende verzekeringsaanvraag en na de betaling van de eerste premie.
 
Welke rijtuigen worden verzekerd ?
 
Artikel 3
 
Onder verzekerd rijtuig wordt verstaan :
-    Het omschreven voertuig : het motorrijtuig dat omschreven is in de bijzondere voorwaarden; al wat eraan gekoppeld is, wordt beschouwd als een deel ervan;
-    de in de bijzondere voorwaarden omschreven niet- aangekoppelde aanhangwagen;
-    het rijtuig dat u of uw gezinsleden niet toebehoort en dat :
-    u of uw gezinsleden gebruikt ter vervanging van het tijdelijk onbruikbaar omschreven voertuig, voor ten hoogste 30 dagen te rekenen vanaf de datum van zijn buitengebruikstelling,
of
-    toevallig door u of uw gezinsleden gebruikt wordt; voor zover deze rijtuigen voor hetzelfde gebruik als het omschreven voertuig bestemd zijn.
 
Voorwerp van de verzekering
 
Toepassingsgebied
 
Artikel 4
 
Ten belope van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden, verzekeren wij bij een schadegeval waarbij het omschreven voertuig is betrokken:
-    het verweer van de verzekerde ;
-    het verhaal op de aansprakelijke derden.
Onze tussenkomst is verworven indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het geschil, ontstaan is na de aanvangsdatum van het contract en voor de beëindiging ervan.
 
Wat omvat het verweer ?
 
Artikel 5
 
Wij staan in voor de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde telkens als hij vervolgd wordt wegens :
-    overtreding van de wetten en reglementen betreffende de politie over het wegverkeer ;
-    onvrijwillige doodslag of verwondingen.
 
Wat omvat het verhaal ?
 
Artikel 6
 
Wij verdedigen de rechten van de verzekerde om in der minne of gerechtelijk schadevergoeding te bekomen van de aansprakelijke op basis van de extra-contractuele aansprakelijkheid.
Wij oefenen geen verhaal uit op een verzekerde behalve:
-    voor personen die op grond van artikel 7 b) van de modelovereenkomst B.A. motorrijtuigen een recht op uitkering genieten;
-    voor schade veroorzaakt aan het rijtuig door een passagier die geen gezinslid is van een verzekerde vermeld onder A of B van de definities;
-    voor schade die kan ten laste genomen worden door een andere aansprakelijkheidsverzekering dan die van het rijtuig.
 
Artikel 7
 
In volgende gevallen waarborgen wij eveneens het verhaal op basis van de contractuele aansprakelijkheid :
-    om de uitvoering te bekomen van de waarborg die door de constructeur van het omschreven  voertuig langs een concessiehouder in België is verleend, op voorwaarde dat het omschreven voertuig in nieuwe staat werd aangekocht en sindsdien door ons werd verzekerd;
-    voor schade aan de verzekerden toegebracht door een ongeval dat het gevolg is van een constructiefout van het omschreven voertuig;
-    voor schade aan het omschreven voertuig toegebracht tijdens het onderhoud, de herstelling, de reiniging of het tanken van brandstof door een persoon bedrijvig in de automobielsector en als dusdanig ingeschreven in het handelsregister;
-    voor schade aan het omschreven voertuig waarvoor de verhuurder van de garage aansprakelijk gesteld kan worden;
-    als de herstelling van het omschreven voertuig na een gewaarborgd schadegeval niet werd uitgevoerd overeenkomstig het expertiseverslag.
 
Wat omvat het onvermogen van de aansprakelijke derde ?
 
Artikel 8
 
Wij betalen u bij een schadegeval, veroorzaakt door een degelijk geïdentificeerde en onvermogen bevonden derde, de vergoeding die ten laste van deze derde wordt gelegd in de mate waarin geen enkel fysisch of rechtspersoon ervan schuldenaar kan verklaard worden.   Onze tussenkomst blijft echter beperkt tot het bedrag opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
 
Tussenkomstdrempel
 
Artikel 9
 
Wij zijn niet tot tussenkomst verplicht als de schade in hoofdsom lager is dan het in de bijzondere voorwaarden vermelde bedrag.
 
Wat verzekeren wij niet ?
 
Artikel 10
 
Zijn niet verzekerd :
-    uw verdediging in een geschil dat uw burgerlijke aansprakelijkheid betreft, gewaarborgd door een maatschappij die zich contractueel de leiding van het geding voorbehoudt, behalve in geval van belangenconflicten tussen u en deze verzekeraar;
-    de voorziening in Cassatie als de schade in hoofdsom lager is dan € 2.500;
-    schade door deelname aan of voorbereiding van wedstrijden met motorrijtuigen, toeristische en ontspanningsrally’s uitgezonderd;
-    schade voortvloeiend uit deelname aan oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen en lock-out;
-    schade aan de lading bij betaald goederenvervoer.
 
Bepalingen bij schadegeval
 
Keuze van advocaat en expert
 
Artikel 11
 
Bij gerechtelijke of administratieve procedure, kiest de verzekerde een advocaat of een persoon die de vereiste kwalificaties heeft om de belangen van de verzekerde te verdedigen, krachtens de op de procedure toepasselijke wet. De verzekerde kiest ook de deskundige gelast voor het begroten van de schade aan het rijtuig. De aangestelde deskundige moet aanvaard zijn door de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen.
De verzekerde moet ons de naam van de gekozen advocaat of expert mededelen.
Indien de verzekerde buiten zijn wil om genoodzaakt is om van advocaat of expert te veranderen, betalen wij zijn kosten en erelonen.
De verzekerde moet op ons verzoek de erelonen en kosten die wij overdreven achten desgevallend betwisten, voor het bevoegde tuchtorgaan of rechtbank.
 
Wat bij meningsverschil ?
 
Artikel 12
 
Als wij met de verzekerde van mening verschillen over de te volgen gedragslijn voor de regeling van het schadegeval, heeft de verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen, nadat wij ons standpunt of onze weigering om de stelling van de verzekerde te volgen bekendgemaakt hebben, onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.
Bevestigt deze advocaat de zienswijze van de verzekerde, dan verlenen wij rechtsbijstand, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging. In het andere geval betalen wij enkel de kosten en erelonen van de raadpleging.
De verzekerde mag nochtans, tegen het advies van zijn advocaat in, op eigen kosten procederen.  Indien hij een beter resultaat bekomt, betalen wij hem de kosten en erelonen terug.
Wij brengen de verzekerde op de hoogte van deze procedure bij elk meningsverschil.
 
Wat bij belangenconflict ?
 
Artikel 13
 
Bij een belangenconflict tussen de verzekerde en ons, kan onze verzekerde een advocaat of een expert kiezen om zijn belangen te verdedigen. Dit recht wordt hem reeds toegekend in de minnelijke fase van de geschilbehandeling.
Wij lichten de verzekerde hiervan in bij elk belangenconflict.
 
Welke kosten worden ten laste genomen ?
 
Artikel 14
 
Wij nemen volgende kosten te onzen laste, zonder dat de verzekerde ze moet voorschieten :
-    de kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder;
-    de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure, die ten laste worden gelegd van de verzekerde;
-    de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel;
-    de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde als zijn persoonlijke verschijning voor een  buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is;
-    de kosten voor het indienen van een verzoek tot genade of eerherstel voor zover het initiële geschildoor ons geregeld  werd en de verzekerde op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift nog bij ons verzekerd is.

Worden niet gedekt :
-    de straffen, geldboeten, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie; de kosten van alcoholtest, bloedproef of drugopsporingstest; de gerechtskosten in strafzaken;
-    de onverantwoorde kosten en erelonen die de verzekerde voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald heeft.
 
Welke zijn de verplichtingen van de verzekerde?
 
Artikel 15
 
De verzekerde is ertoe gehouden :
1)    ons elk schadegeval schriftelijk te melden binnen acht dagen ; de termijn begint slechts te lopen wanneer het voor de verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen;
2    ons onmiddellijk alle nuttige inlichtingen en documenten te bezorgen om het door ons ingestelde onderzoek te vergemakkelijken;
3)    alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken  betreffende het schadegeval onmiddellijk aan ons of aan de gekozen advocaat over te maken;
4)    op verzoek van ons of van de advocaat, op  terechtzittingen te verschijnen en de vereiste procedurehandelingen te verrichten;
5)    zich te onthouden van een erkenning van aansprakelijkheid, van dading, van betaling of belofte van betaling.  Verlening van eerste hulp of loutere erkenning van de feiten wordt niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid;
6)    ons de gerecupereerde rechtsplegingvergoedingen, gerechtskosten evenals expertisekosten terug te storten;
7)    ons op de hoogte te houden van alle initiatieven genomen in samenspraak met de advocaat of expert.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht :
-    bij verzuim met bedrieglijk opzet, onze waarborg te weigeren;
-    in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door ons geleden nadeel.
De bewijslast berust bij ons.
 

Suzuki Insurance Assistance
 
Definities
 
Deze waarborg is enkel van toepassing indien opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.

Verkeersongeval : elk contact tussen het omschreven voertuig en een derde partij of een stilstaande of mobiele hindernis die het verdere verloop van de reis of de voorziene verplaatsing met het omschreven voertuig onmogelijk maakt, of die een abnormaal of gevaarlijk rijgedrag(volgens de Wegcode) met zich meebrengt die de veiligheid van de personen of het voertuig in gevaar brengt.
In deze definitie zijn niet opgenomen : de schade aan het koetswerk, de diefstal van toebehoren, radiotoestellen of persoonlijke voorwerpen die de normale werking van het omschreven voertuig niet verhinderen.
Diefstal : de verdwijning van het omschreven voertuig ten gevolge van diefstal niet gepleegd door of met de medeplechtigheid van de begunstigde of één van zijn familieleden.  De in onderhavig contract voorziene dienstverlening is slechts gewaarborgd wanneer de Politie of Rijkswacht op de hoogte gebracht zijn van de diefstal en de begunstigde een ontvangstbewijs van zijn aangifte kan voorleggen.
Vandalisme/Poging tot diefstal : elke daad van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het omschreven voertuig door een derde waardoor het normaal gebruik van uw voertuig onmogelijk wordt.
Brand: elke schade aan het omschreven voertuig door vuur, ontploffing, bliksem, steekvlammen en kortsluiting, die tot gevolg heeft dat het normale gebruik van het omschreven voertuig onmogelijk wordt.
Natuurkrachten : elke schade aan het omschreven voertuig veroorzaakt door rotsinstortingen, van rotsen vallende stenen, grondverschuiving, lawine, sneeuwdruk, storm met een bewezen windsnelheid van meer dan 100 km/uur, orkaan, hagel, vloed, overstroming, aardbeving en vulkaanuitbarsting die tot gevolg heeft dat het normale gebruik van het omschreven voertuig onmogelijk wordt.
Glasbreuk : elke schade aan voorruit, achterruit, zijruiten, of van het glas of equivalent van het schuifdak dat tot gevolg heeft dat het normale gebruik van het omschreven voertuig onmogelijk wordt.
Technisch incident : de bijstandsprestaties zijn in de volgende gevallen verkregen :
- verkeersongeval
- poging tot diefstal
- diefstal
- brand
- glasbreuk
- natuurkrachten
met als gevolg de immobilisering van het omschreven voertuig op de plaats van het technisch incident.
Lichamelijke schade : een plotselinge gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de verzekeringsnemer, met een lichamelijk letsel of kwetsuur als gevolg, vastgesteld door een bevoegde medische autoriteit en waarvan de oorzaak extern is aan het organisme van het slachtoffer.
Verzekerde personen : de begunstigde is de eigenaar of de gerechtigde bestuurder van het omschreven voertuig.  Bij uitbreiding : de passagiers die gratis meereizen in het omschreven voertuig (lifters uitgesloten) en op voorwaarde in België of in het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn.
Bevoegde medische autoriteit : beoefenaars van de medische praktijk die erkend worden door de Belgische wetgeving of de wetgeving in voege in het betrokken land.
Woonplaats : de woonplaats wordt gedefinieerd als de wettelijke woonplaats in België (of de in de bijzondere voorwaarden gekozen woonplaats in België) of in het Groothertogdom Luxemburg van de verzekeringsnemer of van de in de bijzondere voorwaarden aangeduide natuurlijke persoon indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is.
Gezondheidsevacuatie : onder gezondheidsevacuatie verstaan we het ziekentransport van een gekwetste verzekerde, eventueel bijgestaan door medisch personeel (geneesheer/verpleger), naar een verpleeginrichting in België of in het buitenland.
Een gezondheidsevacuatie zal alleen in medische noodgevallen toegepast worden en wanneer de aangepaste verzorging ter plaatse onmogelijk is.
VTB-VAB Sint Jacobsmarkt 45-47 te 2000 ANTWERPEN, de organisatie die instaat in voor de uitvoering van deze waarborg.
Repatriëring: Het repatriëren van het omschreven voertuig en/of van de verzekerden naar de wettelijke woonplaats in België of in Groothertogdom Luxemburg.
Residuele waarde: De verkoopwaarde van het omschreven voertuig volgens een deskundige na het technisch incident.
Verzekerd voertuig: het omschreven voertuig: het rijtuig zoals beschreven in de bijzondere voorwaarden op voorwaarde dat de MTM de 3,5 Ton niet overschrijdt.  De voertuigen met handels- of transitplaten zijn uitgesloten.
De campingcar, caravan of aanhangwagen van minder dan 3.5 Ton toegelaten gewicht en die een maximumlengte van 6 meter heeft en indien zij gesleept worden door het omschreven voertuig (in orde met de technische controle).
Bijstand: gedurende de gewaarborgde periode worden de bijstandsprestaties verleend op uitdrukkelijke vraag van de begunstigde of van elke andere persoon die in zijn naam handelt.
Deze aanvraag dient rechtstreeks gericht te worden, per telefoon op het nummer 03/253.62.91. Voor elke aanvraag van een begunstigde zal Suzuki Insurance Assistance zich ervan vergewissen dat hij wel voldoet aan de gestelde voorwaarden en zal hem tevens vragen volgende inlichtingen te verschaffen :
-    het polisnummer van uw autoverzekeringscontract;
-    het kenteken van het omschreven voertuig;
-    naam en adres van de eigenaar;
-    de plaats waar het omschreven voertuig zich bevindt alsook alle andere nuttige inlichtingen.
Terugbetalingen : In geval van een gewaarborgde tussenkomst in het buitenland, betaalt Suzuki Insurance Assistance  op basis van de originele facturen volgende kosten terug :
-    de kosten voor de eerste telefonische oproep
-    de kosten voor depannage/sleping op de autosnelweg t.b.v. maximum € 200,00(taks inbegrepen).
 
DOEL EN TERRITORIALITEIT VAN DE BIJSTANDSOVEREENKOMST
 
Doel
 
Artikel 1
 
Suzuki Insurance Assistance waarborgt ten belope van de aangegeven bedragen taksen inbegrepen, het leveren van een bijstandsdienst indien de verzekerden het slachtoffer zijn van de onzekere gebeurtenissen in het huidige contract.
 
Territorialiteit
 
Artikel 2
 
De bijstanddienst wordt geleverd in België, in het Groothertogdom Luxemburg en in volgende Europese landen : Andorra, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk met inbegrip van Corsica en met uitsluiting van de overzeese gebieden, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië met inbegrip van de eilanden, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, continentaal Spanje en de Balearen, Tsjechische Republiek, Turkije(uitsluitend het Europese gedeelte), het Vaticaan, Zweden en Zwitserland.
 
Bijstand personen
 
Artikel 3
 
De prestaties vermeld onder de rubriek "bijstand aan personen" worden geleverd in de landen hierboven genoemd, behalve in het land van de woonplaats van de verzekerde.
 
Bijstand voertuigen
 
Artikel 4
 
De prestaties vermeld onder § 1 van de rubriek “Bijstandpresttaties aan het (de) verzekerde voertuig(en) en de verzekerde inzittenden” zijn gewaarborgd in België en het Groothertogdom Luxemburg.
De prestaties vermeld onder § 2 van de rubriek de rubriek “Bijstandpresttaties aan het (de) verzekerde voertuig(en) en de verzekerde inzittenden”  zijn gewaarborgd in de landen hierboven genoemd, behalve in het land van de woonplaats van de verzekerde.
 
Gewaarborgde periode
 
Artikel 5
 
De gewaarborgde periode is de periode tijdens dewelke het omschreven voertuig gewaarborgd wordt door de Autoverzekering Suzuki Insurance Burgerlijke Aansprakelijkheid en/of Omnium.
 
Voorwaarden bij de toekenning van de bijstandprestaties
 
Artikel 6
 
A    Suzuki Insurance Assistance komt tussen gedurende de geldigheid van het contract ten gevolge van onzekere gebeurtenissen die zich voordoen tijdens een privé- of professionele verplaatsing binnen de territoriale grenzen vermeld in het contract en ten belope van de gewaarborgde bedragen.
B    Deze gebeurtenissen dienen verplicht het voorwerp uit te maken van een aanvraag tot tussenkomst bij Suzuki Insurance Assistance op het ogenblik van de feiten tenzij er voor bepaalde waarborgen een uitdrukkelijk afwijkende clausule wordt opgenomen.
C    Geven geen recht op terugbetaling achteraf of op een vergoeding, alle prestaties die niet werden aangevraagd op het ogenblik van de feiten alsook die prestaties die door de verzekerde geweigerd werden of zonder akkoord van Suzuki Insurance Assistance georganiseerd werden.
D    De waarborg wordt niet toegekend indien, niettegenstaande de officiële verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die zijn rechtsonderhorigen uitdrukkelijk het bezoek aan een bepaald land afraadt omdat er onrust, opstanden, oorlogen of burgeroorlogen zijn, de verzekerde ondanks deze waarschuwing toch beslist de reis te ondernemen.
 
BIJSTAND AAN PERSONEN
 
Begrip « Medisch Incident »
 
Artikel 7
 
De prestaties voor bijstand in geval van een medisch incident zijn verworven ten gevolge van lichamelijk ongeval overkomen aan de verzekerde.
 
Medische bijstand
 
Artikel 8
 
Indien een medisch incident overkomt aan de verzekerde, stelt het medisch team van Suzuki Insurance Assistance zich onmiddellijk na de eerste oproep, in verbinding met de behandelende geneesheer ter plaatse teneinde tussen te kunnen komen in de beste omstandigheden, aangepast aan de toestand van de verzekerde.
In elk geval gebeurt de organisatie van de eerste hulp door plaatselijke instanties.
De bijkomende kosten worden niet terugbetaald door Suzuki Insurance Assistance.
 
Ter plaatse zenden van een arts
 
Artikel 9
 
Ten gevolge van een medisch incident en wanneer het team van Suzuki Insurance Assistance zulks nodig acht, mandateert Inter Partner Assistance een arts of een medisch team om zich naar de verzekerde te begeven om de te nemen maatregelen beter te beoordelen en ze te organiseren.
 
Repatriëring of vervoer ten gevolge van een ongeval
 
Artikel 10
 
Indien de verzekerde gehospitaliseerd is ten gevolge van een ongeval met het omschreven voertuig en indien het medisch team van Suzuki Insurance Assistance het nodig acht om hem te vervoeren naar een medisch centrum dat beter uitgerust is, meer gespecialiseerd is of dichterbij zijn woonplaats in België of in Groothertogdom Luxemburg, organiseert Suzuki Insurance Assistance en neemt zij ten laste de repatriëring of het transport om gezondheidsredenen van de gekwetste verzekerde, onder medische bewaking indien nodig, en volgens de ernst van het geval langs
    - spoorweg(1st klasse)
    - licht sanitair voertuig
    - ziekenwagen
    - lijnvliegtuig, economische klasse met bijzondere aanpassing indien nodig
    - sanitair vliegtuig
tot in een hospitaaldienst in de buurt van de woonplaats van de verzekerde in België of in Groothertogdom Luxemburg of, indien de staat van de verzekerde niet noopt tot hospitalisatie, tot aan zijn woonplaats.
De beslissing tot transport en van de wijze waarop wordt genomen door de arts van Suzuki Insurance Assistance en zulks enkel in functie van de technische en medische belangen.  De arts van Suzuki Insurance Assistance moet voor ieder transport zijn toestemming hebben gegeven.
Suzuki Insurance Assistance mag eveneens vragen aan de verzekerde om zijn oorspronkelijk vervoerbewijs te gebruiken indien dit mogelijk is.  Indien deze vraag niet gesteld is en wanneer Suzuki Insurance Assistance de terugkeer voor zijn rekening genomen heeft, is de verzekerde verplicht om zijn ongebruikt vervoerbewijs aan Suzuki Insurance Assistance over te maken van zodra hij terug is.
 
Kosten en repatriëring van de andere verzekerden in geval van een gezondheidsevacuatie of van overlijden van een verzekerde in het buitenland.
 
Artikel 11
 
In geval van een gezondheidsevacuatie of van overlijden van de gewonde bestuurder in het buitenland, organiseert Suzuki Insurance Assistance en neemt zij ten laste, tot aan hun woonplaats in België of in Groothertogdom Luxemburg, de vervroegde terugkeer van de overige verzekerden per trein 1e klasse (afstand tot woonplaats kleiner dan 1000 km) of per lijnvliegtuig economische klasse(afstand tot woonplaats groter dan 1000 km).
Deze waarborg is van toepassing voor zover de overige verzekerden geen gebruik kunnen maken van hetzelfde vervoermiddel als voor de heenreis of niet naar België of Luxemburg kunnen terugkeren op eigen kracht.
Suzuki Insurance Assistance kan eveneens vragen aan de verzekerde om zijn oorspronkelijk voorziene vervoerbewijs te gebruiken.  Indien dit verzoek niet geformuleerd is en wanneer Suzuki Insurance Assistance de terugreis voor haar rekening neemt, is de verzekerde verplicht om het ongebruikte vervoerbewijs van zodra hij terug is, over te maken aan Inter Partner Assurance, die er de eigendom van verwerft.
 
Overlijden van een verzekerde in het buitenland
 
Artikel 12
 
Bij overlijden van een verzekerde in het buitenland en indien de familie beslist tot teraardebestelling in België of Groothertogdom Luxemburg, zal Suzuki Insurance Assistance het vervoer organiseren van het stoffelijk overschot en neemt zij ten laste :
-    de kosten van de lijkverzorging
-    de kosten van de kisting ter plaatse
-    de kosten van de kist voor € 620,00 maximum
-    de kosten voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden naar de plaats van teraardebestelling in België of Groothertogdom Luxemburg.
De kosten voor de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling in België of Groothertogdom Luxemburg worden niet door Suzuki Insurance Assistance ten laste genomen.
Indien de familie kiest voor een teraardebestelling ter plaatse in het buitenland zal Suzuki Insurance Assistance dezelfde prestaties organiseren en de kosten ten laste nemen zoals reeds hierboven vermeld.  De tussenkomt van Suzuki Insurance Assistance is in elk geval beperkt tot de onkosten van de repatriëring van het stoffelijk overschot naar België of Groothertogdom Luxemburg.
Alle andere kosten dan deze hierboven opgesomd en meer bepaald de ceremonie- en teraardebestellingskosten zijn ten laste van de familie.
De keuze van de firma's die tussenkomen in de procedure van repatriëring behoort uitsluitend toe aan Suzuki Insurance Assistance.
Suzuki Insurance Assistance zal eveneens in dit geval de niet-gebruikte vervoerbewijzen, die haar eigendom worden, mogen opvragen.
 
Bijstandprestaties aan het (de) verzekerde voertuig(en) en de verzekerde inzittenden
 
§ 1Bijstand in België en in het Groothertogdom Luxemburg
 
Artikel 13
 
Pechverhelping - sleepdienst ten gevolge van een technisch incident

Indien het omschreven voertuig ten gevolge van een technisch incident geïmmobiliseerd wordt in België of in het Groothertogdom Luxemburg organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance de kosten ten laste voor het ter plaatse sturen van een pechverhelper teneinde het geïmmobiliseerde voertuig ter plaatse te herstellen of van een sleepdienst teneinde het voertuig naar uw officieel SUZUKI-verdeler te slepen of te transporteren.  In dit geval waarborgt Suzuki Insurance Assistance het vervoer van de bestuurder en de passagiers naar de woonplaats van de bestuurder of naar de plaats van bestemming in België of in het Groothertogdom Luxemburg.

Ter beschikking stellen van een vervangwagen in België of in het Groothertogdom Luxemburg

Indien ten gevolge van een technisch ongeval in België of in het Groothertogdom Luxemburg, het verzekerd geïmmobiliseerd voertuig niet meer in staat is te rijden en onherstelbaar is binnen een termijn van 24 uur, zal Suzuki Insurance Assistance een vervangwagen categorie B ter beschikking stellen bij de officieel SUZUKI-verdeler van de begunstigde.
Suzuki Insurance Assistance organiseert en neemt het vervoer van de verzekerde van de plaats van immobilisatie van het voertuig tot aan het verhuurcentrum van de vervangwagen ten laste.
De vervangwagen wordt na een verkeersongeval of na een poging tot diefstal ter beschikking gesteld tijdens de duur van de immobilisatie en voor een maximumperiode van 10 opeenvolgende dagen.  Na diefstal wordt de vervangwagen ter beschikking gesteld voor een maximumperiode van 30 opeenvolgende dagen.
De kostprijs van de brandstof blijft altijd ten laste van de verzekerde. De verzekerde verbindt er zich toe het voertuig in dezelfde staat als bij ontvangst op de overeengekomen plaats af te leveren en zich te houden aan de voorwaarden vermeld op het formulier van terbeschikkingstelling.  In elk geval zal de begunstigde dadelijk deze teruggave moeten melden aan Suzuki Insurance Assistance per telefoon op het nummer 03/253.62.91.
Elk gebruik van de vervangwagen buiten de gestelde garantieperiode, de boetes, de tolrechten, de kosten van aanvullende verzekeringen en de verzekeringsfranchise voor de eventuele schade aan het voertuig blijven ten laste van de verzekerde.

Prestaties in geval van diefstal van het omschreven voertuig

1° Transport van de begunstigden

In geval van diefstal van het omschreven voertuig in België of in het Groothertogdom Luxemburg organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance de kosten van het transport van de begunstigden ten laste naar de woonplaats in België of in het Groothertogdom Luxemburg.

2° Ophalen van het omschreven voertuig dat teruggevonden werd na diefstal

Indien het omschreven voertuig in België of in het Groothertogdom Luxemburg gestolen werd, organiseert en betaalt Suzuki Insurance Assistance het transport ervan naar uw officieel SUZUKI-verdeler in België of in het Groothertogdom Luxemburg vanaf de plaats waar het voertuigj werd teruggevonden.
 
§ 2 Bijstand in het buitendland(buiten België of in het Groothertogdom Luxemburg)
 
Artikel 14
 
Pechverhelping - sleepdienst ten gevolge van een technisch incident

Indien het omschreven voertuig ten gevolge van een technisch incident geïmmobiliseerd wordt in een verzekerd land organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance de kosten ten laste voor het ter plaatse sturen van een pechverhelper teneinde het geïmmobiliseerde voertuig ter plaatse te herstellen of van een sleepdienst teneinde het voertuig naar de dichtstbijzijnde officiële SUZUKI-verdeler te slepen of te transporteren.

In afwachting van de herstelling

Indien het omschreven voertuig niet herstelbaar is op dezelfde dag dat het defect raakte, betaalt Suzuki Insurance Assistance ofwel de verblijfskosten (overnachting), ofwel de transportkosten om de reis verder te zetten tijdens de duur van de herstellingen, ten belope van € 65,00(taksen inbegrepen) per passagier-begunstigde en per dag voor een maximum van 4 opeenvolgende dagen.

Repatriëring van het voertuig

Indien het omschreven voertuig  ten gevolge van een ongeval of poging tot diefstal/vandalisme in het buitenland geïmmobiliseerd is voor langer dan 5 werkdagen, organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance het transport repatriëring ten laste naar uw officieel SUZUKI-verdeler in België of in Groothertogdom Luxemburg.
Nota : de diensten "Bijstand aan verzekerde inzittenden bij technisch incident of diefstal van het verzekerde voertuig" en "in afwachting van de herstelling" kunnen niet gecumuleerd worden. Indien het incident zich echter 's avonds of 's nachts voordoet en een overnachting in het hotel noodzakelijk is, betaalt Suzuki Insurance Assistance deze kosten t.b.v. € 65,00(taksen inbegrepen) per passagier-begunstigde en voor maximum één overnachting in aanvulling op de diensten " Bijstand aan verzekerde inzittenden bij technisch incident of diefstal van het verzekerde voertuig" en "in afwachting van de herstelling".
Indien de kosten van de repatriëring de restwaarde van het voertuig op de dag van het schadegeval overschrijden, is de dekking beperkt tot de betaling van deze waarde.
Een staat van beschrijving zal opgemaakt worden op het ogenblik van ophaling en het ogenblik van aflevering van het voertuig.
Suzuki Insurance Assistance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor elke vertraging in het transport, noch de beschadiging, vandalisme of diefstal van voorwerpen of toebehoren van het voertuig tijdens de immobilisatie en het transport. In geval van herstelling ter plaatse en wanneer de verzekerde het einde van de herstelling niet kan afwachten zal Suzuki Insurance Assistance een treinticket (afstand woonplaats minder dan 1000 km) of een lijnvliegtuig economische klasse (afstand woonplaats meer dan 1000 km) ter beschikking stellen van de verzekerde zodat deze zijn voertuig kan gaan ophalen zodra het hersteld is.

Bijstand aan verzekerde inzittenden bij technisch incident of diefstal van het verzekerde voertuig

Voor elke immobilisatie van meer dan 5 dagen of indien het voertuig gestolen wordt, organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance de terugkeer van de verzekerden naar hun woonplaats in België of in het Groothertogdom Luxemburg ten laste.
De repatriëring geschiedt per:
-    lijnvliegtuig economische klasse (afstand woonplaats meer dan 1000 km)
-    per trein dmv een treinticket 1e klasse (afstand woonplaats minder dan 1000 km).
 
§ 3 Verzenden van onderdelen ingevolge een technisch incident in het buitenland
 
Artikel 15
 
Indien het omschreven voertuig geïmmobiliseerd is in het buitenland ten gevolge van een technisch incident en indien het onmogelijk is om afzonderlijke onderdelen, onontbeerlijk voor de goede werking van het voertuig te bekomen, organiseert en neemt Suzuki Insurance Assistance de verzending van deze onderdelen langs de snelste weg ten laste, dit onder voorbehoud van de lokale en internationale wetgevingen.
Suzuki Insurance Assistance behoudt zich het recht voor om het bestaan van onderdelen ter plaatse na te gaan.  De referenties van de noodzakelijke onderdelen worden door de verzekerde onder zijn verantwoordelijkheid overgemaakt, waarbij verstaan wordt dat Suzuki Insurance Assistance niet kan verantwoordelijk verklaard worden bij onjuistheid of gebrek aan conformiteit.
De tussenkomst van Suzuki Insurance Assistance is altijd beperkt tot de kost die vereist zou zijn voor de repatriëring van het verzekerde voertuig of tot zijn restwaarde.  De verzekerde verbindt er zich toe de prijs van de onderdelen binnen een termijn van 2 maanden vanaf de verzenddatum terug te betalen.  Suzuki Insurance Assistance is niet gehouden tussen te komen bij overmacht zoals stopzetting van de fabricage door de constructeur, onbeschikbaarheid bij de groothandelaar of bij de concessionaris van het merk.
 
§ 4 Diefstal van het verzekerde voertuig - teruggevonden binnen de territoriale grenzen van het contract
 
Artikel 16
 
Indien uw het omschreven voertuig na een diefstal in het buitenland wordt teruggevonden, organiseert en betaalt Suzuki Insurance Assistance de repatriëring ervan naar uw eigen officiële SUZUKI-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg.
 
Uitsluitingen
 
Uitsluitingen gemeenschappelijk aan alle waarborgen
 
Artikel 17
 
Alle fraude, vervalsing, valse getuigenis of opzettelijk feit van de verzekerde laten Suzuki Insurance Assistance toe zijn waarborgverplichting af te wijzen.
Worden noch gewaarborgd, noch terugbetaald :
-    de kosten aangegaan door een verzekerde zonder voorafgaande toestemming van Suzuki Insurance Assistance of deze waarvoor de aangiftetermijnen niet gerespecteerd werden;
-    de maaltijdkosten;
-    de taxi, behalve deze die uitdrukkelijk in de overeenkomst opgenomen worden;
-    de kosten voorzien voor het vertrek naar het buitenland (verblijfkosten ter plaatse….);
-    de normaal voorzienbare schadelijke gevolgen van een daad of een gebrek aan daad waaraan de verzekerde zich schuldig maakt;
-    evenementen die door een opzettelijke daad, door zelfmoord of poging tot zelfmoord ontstaan;
-    de nood tot bijstand die ontstaan is terwijl de verzekerde zich in staat van dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie bevond of in een analoge staat voortspruitend uit andere producten dan alcoholische dranken of daden gedaan uit roekeloosheid, weddenschap of uitdaging;
-    de evenementen voortspruitend uit oorlog (burgerlijk of militair), een algemene mobilisatie, een opeising vanmensen of materieel door de overheid, terrorisme of sabotage, of sociale conflicten zoals lock-out meute of volksopstand, tenzij de verzekerde kan aantonen dat hij niet meedeed aan dit evenement;
-    nucleaire ongevallen zoals omschreven in de conventie van  Parijs van 29 juli 1960 of resulterend uit radiatie die vrijkomt uit radio-isotopen;
-    het deelnemen aan competities of trainingskoersen ter voorbereiding van dergelijke wedstrijden; de deelneming aan competitiesporten die bestaan uit het gebruik van motorvoertuigen; deze, ten professionele titel, van alle andere sporten en de beoefening van alle sporten die als gevaarlijk geboekstaafd staan;
-    de gewaarborgde prestaties die niet kunnen verleend worden door overmacht;
-    alle kosten waarvan niet uitdrukkelijk in het contract is voorzien dat zij ten laste worden genomen.
 
Uitzonderingen met betrekking tot de bijstand aan personen
 
Artikel 18
 
De waarborg is niet verkregen voor :
-    aandoeningen of kleine kwetsuren die de verzekerde niet beletten om zijn reis verder te zetten;
-    de kosten van diagnostiek en behandelingen die niet erkend zijn door het RIZIV;
-    de prestaties gedaan zonder de toestemming van Suzuki Insurance Assistance.
 
Uitsluitingen met betrekking tot de bijstand aan het/de voertuig(en)
 
Artikel 19
 
De waarborg is niet verkregen voor :
-    kosten te maken voor pechverhelping of sleping bij onbereikbaarheid voor de dienstverleners van Suzuki Insurance Assistance van het verzekerde voertuig;
-    de schade die de verzekerde door de onbeschikbaarheid van zijn verzekerd voertuig oploopt; de kosten van het herstel van het verzekerd voertuig, met inbegrip van de kost van de vervangende onderdelen; de kosten van immobilisatie van het verzekerde voertuig tijdens zijn onderhoud;
-    de kosten van brandstof en tolrechten;
-    de kosten voortspruitend uit het transport, de sleping of repatriëring;
-    alle kosten in het algemeen, indien het verzekerde voertuig niet in orde is met de technische controle.
 

Verzekering BESTUURDER
 
Begripsbepalingen
 
Artikel 1
 
Deze verzekering is enkel van toepassing op voorwaarde dat deze waarborg explicitiet is opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verder verstaan onder:
Wij :     Suzuki Insurance.
Suzuki Insurance:     merknaam van Corona N.V. (CBFA 0435) met hoofdzetel in de Metrologielaan 2 te 1130 Brussel.
De verzekeringsnemer:     de persoon die de overeenkomst met ons sluit.
U als de verzekerde:     iedere gemachtigde bestuurder van het in de bijzondere voorwaarden gewaarborgd voertuig.
Schadelijder :     bij lichamelijk letsel: uzelf, met uitsluiting van iedere gesubrogeerde partij.
Begunstigde(n):     bij overlijden: de rechthebbende(n) die schade heeft(hebben) geleden tengevolge van uw overlijden, met uitsluiting van iedere gesubrogeerde partij.
Gewaarborgd rijtuig:     het in de bijzondere voorwaarden aangeduide voertuig. Worden met dit gewaarborgd voertuig gelijkgesteld:
het rijtuig dat gedurende maximum 1 maand het omschreven rijtuig vervangt wegens onbruikbaarheid om welke reden ook.  Dit vervangend rijtuig moet van dezelfde aard en voor hetzelfde gebruik bestemd zijn.  Bovendien mag het niet toebehoren aan uzelf, noch aan uw samenwonende partner, noch aan de kinderen die bij u of haar inwonen. Deze waarborguitbreiding is slechts van aanvullende aard.
Derde :     Iedere natuurlijke of rechtspersoon die noch verzekerde, noch begunstigde is.
Schadegeval:     een ongeval, dit is een gebeurtenis waarbij het gewaarborgd rijtuig betrokken is en waardoor u een lichamelijk letsel oploopt of u overlijdt.
Lichamelijk letsel:     een uit- of inwendige aantasting van het lichaam die u oploopt tijdens de duur van deze overeenkomst.
Werkongeschiktheid :     de door het schadegeval ontstane toestand van blijvende, gedeeltelijke of volledige fysiologische werkongeschiktheid.
Consolidatie : het tijdstip waarop uw graad van werkongeschiktheid als blijvend wordt beschouwd.  Deze vaststelling gebeurt door een door ons aangeduid geneesheer.
Ziekenhuis :     een inrichting voor verpleging, onderzoek en behandeling van zieken of gekwetsten, waar ook ter wereld gelegen, die als burgerlijk ziekenhuis door de bevoegde overheid van het betrokken land is erkend.
Gespecialiseerde inrichtingen zoals een rust- of verpleegtehuis, een herstellings- of kuuroord, een revalidatie-instelling, een psychiatrische inrichting of een speciale eenheid voor drugverslaafden of alcoholisten, vallen buiten de waarborg, alsook gelijkaardige erkende inrichtingen.
De volgende artikels van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zijn van toepassing op de waarborgen van de Bestuurdersverzekering:
-    dekking terrorisme : Artikel 8bis
-    Beschrijving en wijziging van het risico : Artikels 9 en 10
-    Premie : Artikels 12 en 13
-    Mededelingen en kennisgevingen : Artikel 14
-    Wijziging van de voorwaarden en het tarief : Artikel 15
-    Duur en einde van de overeenkomst Artikel 26, 27, 28 en 29
 
Administratieve bepalingen
 
Geldigheidsgebied
 
Artikel 2
 
De waarborg is verworven binnen de geografische grenzen van de landen bepaald in artikel 1 van de algemene voorwaarden burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 
Indexatie
 
Artikel 3
 
Indien als dusdanig gestipuleerd binnen de bijzondere voorwaarden worden de verzekerde bedragen en de overeenstemmende premies op elke jaarlijkse vervaldag met 5% verhoogd.
De oorspronkelijk verzekerde sommen en de overeenstemmende premies vormen de basis waarop de verhoging wordt toegepast.
De vergoedingen worden bepaald op basis van de sommen, berekend op de jaarlijkse vervaldag die het ongeval voorafgaat.
Deze clausule kan door de contracterende partijen jaarlijks opgezegd worden minstens drie maanden voor de vervaldag.
 
Onze prestaties
 
Artikel 4
 
Los van de betrokken aansprakelijkheden vergoeden wij de schade die voortvloeit uit een door u opgelopen lichamelijk letsel en/of uw overlijden, ten gevolge van een gebeurtenis waarbij het omschreven rijtuig betrokken is en dit  ten belope van de bedragen opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.  Uw geleden schade zal geëvalueerd worden volgens de gebruikelijke bepalingen van het Belgisch gemeen recht en er steeds vanuitgaande dat het ongeval zich in België heeft voorgedaan.
De waarborg wordt u eveneens verleend wanneer u:
-    in of uit ofwel op of af het gewaarborgd rijtuig stapt;
-    onderweg herstellingswerken aan het gewaarborgd rijtuig uitvoert of deelneemt aan het slepen ervan;
-    deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval;
-    reisgoed of persoonlijke goederen in of uit of op of af laadt of lost;
-    een tankbeurt uitvoert.
 
Omvang van de waarborgen
 
Artikel 5
 
    Bij overlijden

Uw overlijden, te wijten aan het schadegeval, moet zich voordoen binnen een termijn van maximum 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het schadegeval.
De vergoeding voor blijvende werkongeschiktheid die door ons zou zijn uitgekeerd wordt later afgetrokken van de gewaarborgde uitkeringen bij overlijden.

    Bij blijvende werkongeschiktheid

In geval van blijvende werkongeschiktheid betalen wij, bij consolidatie van de letsels, een vergoeding die proportioneel is aan de graad van fysiologische ongeschiktheid.
De graad van fysiologische ongeschiktheid wordt vastgesteld bij medische beslissing volgens de criteria van de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit, zonder rekening te houden met het door u uitgeoefende beroep.
De vergoeding is progressief.  Zij wordt berekend als volgt:
-    op het basiskapitaal, voor het gedeelte van de werkongeschiktheid tot en met 25%;
-    op tweemaal het basiskapitaal, voor het gedeelte van de werkongeschiktheid tussen 26% en 50%
-    op vijfmaal het basiskapitaal, voor het gedeelte van de werkongeschiktheid tussen 51% en 75%;
-    op achtmaal het basiskapitaal, voor het gedeelte van de werkongeschiktheid tussen de 76% en 100%.
Indien de consolidatie van de letsels nog niet is ingetreden wordt zij contractueel beschouwd als definitief uiterlijk drie jaar na de datum van het schadegeval. Het werkongeschiktheidspercentage wordt dan bepaald in functie van de voorzienbare blijvende werkongeschiktheid.
Voor de vaststelling van de graad van fysiologische werkongeschiktheid mag de schatting van de letsels voor een lichaamsdeel of een orgaan niet verhoogd worden omwille van reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lichaamsdeel of orgaan.  Letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden slechts in aanmerking genomen voor het verschil tussen de staat van het lichaamsdeel of het orgaan voor en na het schadegeval.

    Bij hospitalisatie

Ingeval u gehospitaliseerd bent naar aanleiding van een door deze overeenkomst gewaarborgd schadegeval betalen wij de dagvergoeding, vermeld in de bijzondere voorwaarden, zolang u in het hospitaal verblijft, voor een maximumperiode van 365 dagen.  Deze waarborg neemt aanvang op de dag na het schadegeval.

    Bij verplegingskosten

Op grond van bewijsstukken, vergoeden wij tot de consolidatie:
-    de kosten van de medisch noodzakelijke behandeling, verstrekt of voorgeschreven door een geneesheer de wettelijk gemachtigd is tot praktiseren;
-    de verplegingskosten in een ziekenhuis;
-    de kosten van prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie;
-    de kosten van vervoer, noodzakelijk voor de behandeling.
U kan echter enkel aanspraak maken op de terugbetaling van deze kosten na afhouding van de uitkeringen van derde-betalers.
Onder derde-betalers verstaan wij:
-    de uitkeringen door de verzekeringsinstellingen van de ziekte-invaliditeitsverzekering;
-    de terugbetaling van hierboven opgesomde kosten krachtens vroeger gesloten persoonlijke, gezins- of  goepsverzekeringscontracten;
-    de uitkeringen verschuldigd door een verzekeraar "arbeidsongevallen";
-    wettelijke uitkeringen door de werkgevers en/of van de sociale of daarmee gelijkgestelde instellingen;
-    de uitkeringen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

    Andere gewaarborgde kosten

Uw kledingschade, indien u bij een gewaarborgd schadegeval bent betrokken.
Indien als dusdanig gestipuleerd binnen de bijzondere voorwaarden: de dierenartskosten voor uw huisdieren, die zich in het rijtuig bevonden en gewond werden door het schadegeval.
 
Bepalingen bij schadegeval
 
Artikel 6
 
Bij gebrek aan een overeenkomst over de aard van de letsels of hun gevolgen wordt de betwisting beslecht door twee deskundigen, de ene gekozen door u of uw rechthebbende, de andere door ons. Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar eigen deskundige.
Zij zullen trachten de betwisting in der minne te regelen.  Indien zij niet tot een akkoord kunnen komen, dan hebben zij steeds het recht samen met het slachtoffer een minnelijke oplossing na te streven.  Een minnelijke oplossing is slechts mogelijk voor zover beide partijen hun schriftelijk akkoord betuigen met de voorgestelde minnelijke procedure (schriftelijk protocol).
 
Vergoedingen
 
Artikel 7
 
Wij betalen een voorschot in volgende gevallen :
-    in geval van blijvende volledige fysiologische werkongeschiktheid, ontvangt u een voorschot van  € 25.000,00.
-    in geval van blijvende gedeeltelijke fysiologische werk ongeschiktheid, ontvangt u een percentage van het basiskapitaal berekend in verhouding met uw graad van werkongeschiktheid.  Dat voorschot wordt gestort van zodra de toepasselijke graad van blijvende werkongeschiktheid kan worden bepaald door onze adviserende geneesheer.
-    bij overlijden dat te wijten is aan het schadegeval en zich voordoet binnen een termijn van maximum 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het schadegeval, vergoeden wij, na afgifte van het overlijdensattest, een voorschot van € 2.500,00 aan uw overlevende samenwonende partner, die niet van tafel en bed gescheiden is en, bij ontstentenis, hoofdelijk, aan de kinderen die te uwen laste waren.
Wij hebben het recht om aangifte te vragen van de stukken die de hoedanigheid van rechthebbende van het voorschot aantonen. De kosten en/of vergoedingen die door ons zouden betaald zijn, worden van dit voorschot afgetrokken.  Het voorschot wordt beschouwd als een vooruitbetaling dat van de definitieve schadevergoeding dient afgetrokken te worden. Wanneer de schadevergoeding definitief is vastgesteld, verbinden wij er ons toe het eventuele saldo binnen de 30 dagen uit te keren.

    Bijzonderheden

-    Bij niet-inachtneming van de reglementering betreffende het dragen van een veiligheidsgordel, worden de door ons verschuldigde bedragen met de helft verminderd.  Wij dienen te bewijzen dat de gordel niet werd gedragen.
-    Indien het rijtuig, op het ogenblik van het schadegeval, méér personen vervoert dan voorgeschreven door de constructeur of  dan wettelijk toegelaten wordt, worden, behoudens tegenstrijdige overeenkomst, de door ons verschuldigde vergoedingen verminderd volgens de verhouding tussen de bij voorschrift toegelaten personen en het werkelijk aantal vervoerde passagiers, indien dit feit in oorzakelijk verband staat met het schadegeval.
-    Indien u 75 jaar of ouder bent op het ogenblik van het schadegeval, worden de vergoedingen in geval van verlijden of blijvende werkongeschiktheid tot de helft herleid.
 
Uitsluitingen
 
Artikel 8
 
Wij verlenen geen tussenkomst voor schadegevallen die zich voordoen in de volgende omstandigheden:
-     wanneer het schadegeval te wijten is aan een natuurramp;
-     wanneer u garagehouder bent of een persoon die rijtuigen verkoopt, herstelt, sleept, of benzinestations,  parkings, autowasserettes exploiteert of voertuigen controleert op hun goede werking, wanneer het gewaarborgd rijtuig u werd toevertrouwd in hoofde van uw functie; deze uitsluiting strekt zich uit tot uw aangestelden;
-    wanneer de schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt wordt door:
-    wapens of tuigen om te ontploffen door structuurwijziging van de atoomkern;
-    elke nucleaire brandstof, elk radioactief product of alle radioactief afval of door iedere bron van ioniserende straling en waarvoor de aansprakelijkheid uitsluitend berust bij de exploitant van een nucleaire installatie.
Uitgesloten zijn ook; behoudens speciale overeenkomst, de schade of de verzwaring van de schade veroorzaakt door iedere bron van ioniserende straling (inzonderheid iedere radio-isotoop) die gebruikt is of gebruikt wordt buiten een nucleaire installatie en die u of iedere persoon voor wie u instaat, in eigendom, bewaring of gebruik heeft.
De waarborg wordt nooit verleend:
-    voor schadegevallen die aanleiding geven of kunnen geven tot gedeeltelijk of volledig verhaal krachtens artikels 24 en 25 van de modelovereenkomst BA-motorrijtuigen;
-    wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens competities of wedstrijden en gedurende trainingen of oefeningen ervan;
-    wanneer het schadegeval zich voordoet tijden rally's of gelijkaardige proeven indien tijdsbeperkingen of snelheidsnormen worden gehanteerd of opgelegd en gedurende de trainingen of oefeningen ervan;
-    wanneer het schadegeval zich voordoet ter gelegenheid van oorlog, oproer, staking, krijgswet, staat van beleg, onlusten, alsmede elke gewelddaad van (politieke of ideologische) collectieve inspiratie, al dan niet gepaard gaande met rebellie tegen de overheid, tenzij u het bewijs levert dat u er geen aanstoker van was.
 
Welke zijn uw verplichtingen?
 
Artikel 9
 
U verbindt er zich toe:
1)    van ons geen bedragen terug te vorderen welke u reeds uitgekeerd zijn door derde-betalers;
2)    ons onmiddellijk in kennis te stellen van ieder voorstel tot minnelijke of gerechtelijke bespreking, onderhandeling, dading, expertise uitgaande van de derde aansprakelijke, van zijn verzekeraar of van ieder ander organisme, teneinde het ons mogelijk te maken eraan deel te nemen.
Het niet-naleven van deze regels kan verval van waarborg inhouden alsmede terugvordering van alle eerder door ons uitgekeerde bedragen.
Wij moeten echter het bewijs leveren dat wij schade hebben geleden tengevolge van het niet-naleven van deze regels.
De aan u verschuldigde vergoeding zal worden verminderd met de door ons geleden schade.
Het verval zal u steeds betekend worden.
Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij maken in het kader van het behandelen van frauduleuze schade-aangiften, met een minimum van € 100,00 te verhalen op u of de verzekerde die verantwoordelijk is voor de fraude.
 
Subrogatie of in de plaatsstelling
 
Artikel 10
 
Wij treden in uw rechten en vorderingen voor de uitgekeerde vergoedingen in het kader van verplegingskosten, kledijkosten en dierenartskosten en voor zover als nodig, draagt u aan ons uw vorderingen over van de uitgekeerde of uit te keren sommen:
-    tegen de aansprakelijke derden en hun burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraars;
-    tegen ieder organisme dat tussenkomt in het kader van de BA-motorrijtuigen.
U verbindt er zich toe de stappen te verrichten en de stukken te ondertekenen die nodig zijn opdat wij in onze vordering zouden kunnen slagen.  Bijgevolg mag u niet verzaken aan om het even welk verhaal zonder ons voorafgaand akkoord.  Zoniet wordt de vergoeding verminderd met het bedrag van de door ons geleden schade.
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 
Artikel 11
 
De aan Suzuki Insurance meegedeelde persoonsgegevens mogen verwerkt worden in functie van de klantenservice, de risicobehandeling en het contracten- en schadebeheer.
Suzuki Insurance heeft het recht deze gegevens in voorkomend geval te verwerken en op te nemen in de door Datassur beheerde bestanden, in functie van de risicobehandeling.
De houder van deze bestanden is het ESV Datassur, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.
De wet verschaft de betrokken persoon een recht van toegang en verbetering.  Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer(wet van 8 december 1992).
 
Ombudsdienst
 
Artikel 12
 
Heeft u opmerkingen over uw verzekeringsovereenkomst of bent u het niet eens met het beheer van een schadegeval? Dan kunt u uw probleem voorleggen aan Suzuki Insurance, Dienst Contracten, Metrologielaan 2, 1130 Brussel -Tel 02/244.22.86 - Fax 02/406.95.10 - E-mail klantendienst@suzuki-insurance.be.
Komen u en uw dossierbeheerder bij Suzuki Insurance niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel – Tel 02/547 58 71 – Fax 02/547.59.75 – E-mail: info@ombudsman.as.

Geschillen over dit contract kunnen ook voorgelegd worden aan de bevoegde Belgische rechtbanken.
 
Toepasselijke wetgeving
 
Artikel 13
 
Voor alles wat niet voorzien is in de algemene en de bijzondere voorwaarden wordt deze overeenkomst beheerst door de Belgische Wetgeving.  Dit geldt eveneens voor de verjaringstermijn welke van toepassing is op iedere rechtsvordering en/of geschil die voortvloeit uit onderhavige overeenkomst.